Handledare: Ulla Ek, professor, Stockholms universitet och  Elisabeth Fernell, professor, Göteborgs universitet
Läsare: Viviann Nordin, Med. Dr, Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Lise Roll-Pettersson, professor, Stockholms universitet

 

Kort presentation av mitt avhandlingsarbete

Min forskning syftar till att fördjupa kunskapen om behovet av stöd hos barn med blindhet och svår synnedsättning, samt hur den pedagogiska situationen kan utformas på bästa sätt för dessa barn. Jag riktar även särskilt intresse mot en specifik grupp som ofta möter särskilda utmaningar; barn med blindhet i kombination med autismspektrumtillstånd.

Mitt avhandlingsarbete består av två huvudsakliga studier:

Studie 1) En longitudinell fallstudie där utfallet av grundskoletiden för en årskull punktskriftsläsande elever, som är inkluderade i ordinarie skolor, har studerats. Studien innehåller elev-, pedagog- och föräldraperspektiv, och områden som fokuseras är uppnådda skolresultat, läsutveckling, upplevelser av pedagogiskt stöd och tillgänglighet samt psykosociala aspekter.

Studie 2a) En registerstudie där journalmaterial avseende samtliga barn med blindhet i Sverige under två decennier har undersökts, i syfte att beskriva populationen utifrån ett antal variabler, bl a orsak till synnedsättningen, förekomst av ytterligare funktionsnedsättningar, skolplacering.

2 b) Med utgångspunkt i registerstudien kommer ett strategiskt urval att göras av ett mindre antal barn med blindhet i kombination med diagnos inom autismspektrum. En intervjustudie kommer att genomföras med barnens föräldrar och lärare samt i de fall där det är möjligt även med barnen, med fokus på upplevelser av stödet till denna specifika målgrupp samt pedagogiska utmaningar och framgångsfaktorer i skolan.

Studie 1 och 2a har slutförts och studie 2b kommer att påbörjas inom kort.

Resultat från studie 1 finns beskrivna i två artiklar, varav den första är publicerad i Journal of Visual Impairment & Blindness (2014) och den andra är accepterad för publicering i British Journal of Visual Impairment i maj 2015. Båda dessa texter kommer att finnas tillgängliga i pappersform hos Jude två veckor innan seminariet. Den ännu opublicerade artikeln samlas in efter seminariet.

Ett manus till en artikel från studie 2a är under arbete, även denna text – som alltså är ett arbetsmaterial – kommer att finnas tillgänglig hos Jude två veckor innan seminariet. Även denna text samlas in efter seminariet.

/Kim de Verdier