Specialpedagogiska institutionen

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
Professor Mara Westling Allodi

Stöd till extremt prematurfödda barn

Mara Westling Allodi har beviljats nya forskningsmedel på drygt 3 miljoner från utlysningen om samverkan mellan Stockholms universitet och Stockholms läns landsting. Projektet har som mål att utveckla metoder för tidig intervention för extremt tidigt födda barn och deras familjer. Tidiga insatser för denna grupp förväntas minska förekomsten av allvarligare skolsvårigheter samt stimulera utveckling av en bättre anpassad specialpedagogik för denna grupp elever.

"Språket - det tar lite tid att lära sig"

Utvärdering av försöksverksamhet gällande 105 timmar extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

Särskilt stöd i den svenska skolan och internationellt - en jämförande analys av policy och praktik

I detta Working Paper, som är en fortsättning på Working Paper nr 2, har forskaren Mara Westling Allodi identifierat några utbildningssystem som verkar fördelaktiga och jämfört deras organisation av utbildning och specialpedagogik med det svenska systemet.

Kartläggning av särskilt stöd och tidiga insatser. Fallstudier av internationella utbildningssystem

Inom ramen för kursen ”Områdesöversikt över internationell forskning”, i masterprogrammet i specialpedagogik, genomförde en grupp studenter under höstterminen 2015 olika fallstudier av särskilt stöd och tidiga insatser i 9 olika utbildningssystem/länder på uppdrag av 2015 års Skolkommission.

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Dagens schema
Sjalvstandigt arbete