Forskningsområden

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Forskning
  5. Forskningsområden

Forskning i specialpedagogik

Vid Specialpedagogiska institutionen bedrivs forskning utifrån en variation av teoretiska perspektiv och metodiska tillvägagångssätt, vilket väl speglar den tvärvetenskapliga karaktär som kännetecknar specialpedagogik som vetenskapligt ämne.

Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd. Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denne är en del av.

Inom forskningen i specialpedagogik finns fyra olika områden vilka fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget och institutionens forskare kan ha tillhörighet i flera av dessa områden. De fyra områdena är:

Bokmärk och dela Tipsa

KONTAKT

Prefekt
Diana Berthén

Vetenskaplig ledare
Mara Westling Allodi

Studierektor forskarutbildningen
Jenny Wilder

FORSKARE I FOKUS

Webbfilm:

Mara Westling Allodi Hur kan man förebygga elevernas svårigheter i skolan?

Forskarskola
Stockholm University Research Database