Den specialpedagogiska forskningen behandlar villkor för delaktighet och lärande ur ett samhälls-, organisations-, grupp- och individperspektiv. Fokus ligger på att undersöka hur pedagogiska miljöer kan stödja eller hindra utveckling, lärande och socialisation hos barn och vuxna.

Vi undersöker hur svårigheter kan förebyggas genom att studera samspelet mellan individ och miljö, identifiera skydds- och riskfaktorer på olika nivåer för personer med funktionsnedsättning, personer i socialt utsatta situationer, barn och elever i behov av stöd. Forskningen omfattar såväl studier av demokrati, värdegrundsfrågor, mänskliga rättigheter utifrån frågor om inkludering och delaktighet, såväl som frågor om hur gynnsamma pedagogiska miljöer skapas för alla barn och ungdomar. Andra frågor som studeras handlar om vad olika funktionsnedsättningar kan innebära för den enskilda människan och för det sammanhang denne är en del av.

Inom forskning i specialpedagogik finns fem olika områden, vilka fokuserar på olika aspekter av det specialpedagogiska uppdraget. Institutionens forskare kan ha tillhörighet i flera av dessa områden.

  1. Delaktighet och lärande
  2. Lärandemiljöer och didaktisk utveckling
  3. Spädbarnsårets- och förskolans specialpedagogik
  4. Etik, makt och profession
  5. Migration och utbildning