Forskarstudier 

Doktorsexamen uppnås efter fyra års heltidsstudier på forskarnivå, i enlighet med studieplanen för respektive ämne. Mer information om utbildning på forskarnivå hittar di på: http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5

Praktisk information om min kurs

Här kan du söka fram ditt schema, litteraturlista m.m för den kurs du är registrerad på: https://mondo.su.se/portal

Specialpedagogprogrammet

Programmet ges på 50% och 100% och startar enbart på höstterminen.

Utöver grundläggande behörighet gäller särskild behörighet:

a) Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

b) Minst tre års yrkeserfarenhet som lärare, på minst halvtid efter examen.

c) Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Mer information hittar du på: www.antagning.se

Speciallärarprogrammet

Programmet ges på 50%. Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling även på 100% och startar enbart på höstterminen.

Utöver grundläggande behörighet gäller särskild behörighet:

a) Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen.

b1) För specialisering mot matematikutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier i matematik eller inom kunskapsområdet matematikutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet.

b2) För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling ska tidigare avlagd examen omfatta ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling. Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har kompletterat sin utbildning med motsvarande kunskaper. Dessutom krävs efter avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring på minst halvtid inom ämnesområdet.

b3) För specialisering mot utvecklingsstörning krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid.

b4) För specialisering mot dövhet eller hörselskada krävs efter tidigare avlagd examen minst tre års yrkeserfarenhet av lärartjänstgöring, omfattande minst halvtid.

c) Språkkrav: Svenska B och Engelska A.

Studera med funktionshinder

Har du läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, var vänlig kontakta dyslexipedagogen vid universitetet: dyslexi@su.se

Har du en annan funktionsnedsättning, kontakta Särskilt pedagogiskt stöd vid universitetet: studentstod@su.se

Här hittar du information och kontakter till våra samordnare: http://www.su.se/utbildning/studera-med-funktionsneds%C3%A4ttning/ans%C3%B6k-om-st%C3%B6d-och-anpassningar-1.20886

Studieuppehåll

Är du föräldraledig, är hemma för vård av barn, har medicinska skäl, gör värnplikts- och civilpliktstjänstgöring eller har studentfackliga uppdrag har du rätt att söka studieuppehåll.
Här hittar du ansökningsblanketten: http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.269604.1455019845!/menu/standard/file/Blankett%20f%C3%B6r%20ans%C3%B6kan%20om%20Studieuppeh%C3%A5ll.pdf

Tillgodoräknande

Först när du är antagen och registrerad på en kurs hos oss på Specialpedagogiska institutionen kan du göra en ansökan om tillgodoräknande. Om du tidigare har läst en kurs i specialpedagogik och anser att du därmed har tillgodogjort dig innehållet i någon av kurserna på Specialpedagogiska institutionen, kan du ansöka om ett tillgodoräknande. Jämför själv kursplaner och litteraturlistor för att se om kurserna motsvarar varandra i innehåll, kursmål och förväntat studieresultat.

Vi gör ingen förhandsbedömning av eventuella tillgodoräknanden eftersom både studieplaner och kursplaner kan komma att ändras.

För att ansökan ska vara komplett och behandlas måste följande information vidimeras och bifogas:

1. Ansökningsblanketten rätt ifylld.

2. Studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg.

3. Kursplan med litteraturförteckning, och i förekommande fall uppsatsarbete, för de kurser som avses ska bifogas. Samtliga bilagor ska numreras och en bilageförteckning ska bifogas. Skikca gärna med ett LADOK-utdrag där du markerat berörda kurser.

Ansökningsblankett: : http://www.specped.su.se/polopoly_fs/1.269608.1481100953!/menu/standard/file/Blankett_tillgodor%C3%A4knande_dec2016.pdf