Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika teoretiska utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för alla barns rätt till delaktighet, lek och lärande lyfts fram.

I fokus ställs förskolans ansvar att ge alla barn förutsättningar till utveckling oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas olika typer av funktionsnedsättning samt hur organisering av förskolans arbete kan få konsekvenser för exkludering och inkludering.

Kursen behandlar vikten av samverkan mellan pedagoger, vårdnadshavare och andra yrkesgrupper för att kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på grupp- och samhällsnivå. Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser belyses. Kursen orienterar om pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda barn olika möjligheter att lära och utvecklas.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Schema

Kursen går nästa gång vt-18.

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Lundström - elisabeth.lundstrom@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se

Översiktligt schema

VT 2018: Länk till kursens schema i TimeEdit