Observera att ingen nyantagning till programmet sker HT18.
Mer information angående masterprogrammet kommer under vårterminen 2019.

______________________________________________________________

Utbildningen omfattar kurser om 120 hp fördelade på fyra block:

1. Specialpedagogik, 30 hp

- Specialpedagogik i historiskt perspektiv och samhällsperspektiv (UQ02MA) -
- Områdesöversikt över internationell forskning inom specialped. (UQ01MA)
- Funktionsnedsättning, lärande och utveckling (UQ04MA/UQ005M) - ges VT19
- Särbegåvning i skola och förskola (UQ06MA/UQ006M) - ges HT18

2. Metod, 30 hp

- Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv (UQ07MA) - ges VT19
- Vetenskapsteori och forskningsmetod (UQ08MA/UQ031M) - ges HT18
- Vetenskapsteori och kvantitativ metod (UQ05MA/UQ071M/UQ9MSY)
- Forskningsetik och intervju- och samtalsmetodik (UQ09MA)

3. Valbara kurser, 30 hp

Detta block består av valbara kurser inom specialpedagogik eller annat relevant närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte och väljs i samråd med studierektor.

4. Examensarbete, 30 hp

- Självständigt arbete, 30 hp (UQ10MA) - ges HT18
- Självständigt arbete, 15 hp (UQ010M) - ges HT18

Kontakt

Programansvarig: Hanna Hau - hanna.hau@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se