All personal, såväl lärare som fritidsledare, skolbespisningspersonal, vaktmästare och elevvården får en gemensam kunskapsgrund för att utveckla verksamheten. Innehållet utgör samtidigt basen för en poängkurs för viss personal. Kursen ges både på grund- och avancerad nivå.

Åtta externa experter och en expert vid Specialpedagogiska institutionen har engagerats till 10 videoföreläsningar som sänds under läsåret 2010-2011 via Internet vid förutbestämda tidpunkter. Intentionen är att all personal inom en skolenhet ska kunna nås av ett och samma övergripande kursinnehåll: hur kan vi tillsammans inom vår skolenhet bli bättre på att möta problemskapande beteenden?

Ett par av kursmålen är att deltagarna ska kunna beskriva olika faktorer som kan leda till uppkomsten av problemskapande beteenden. Deltagarna ska också kunna redogöra för och tillämpa anpassningar i miljön och arbetssätt som kan underlätta för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och liknande svårigheter.

Institutionens expert utgör en stark del av kursens röda tråd genom ett eget inslag i samtliga videosändningar där hennes reflektioner och idéer till praktiskt pedagogiska förändringsinslag presenteras. En annan del av den röda tråden utgörs av skolans egen personal.

Vid varje skolenhet utses två processledare av skolledningen. Processledarna har ett lokalt utvecklingsledaransvar som innebär att de håller samman skolans personal vid videosändningarna och leder sedan arbetsplatsanknutna möten i samtal om föreläsningarnas pedagogiska innehåll. Processledarna genomför kursen på avancerad nivå och får handledning av institutionens expert tillsammans med en elevhälsoexpert inom kommunen.

Båda kurserna examineras i ett skriftligt slutarbete där videoföreläsningarna, reflektioner i anslutning till de arbetsplatsanknutna samtalen och litteraturstudier utmynnar i en redogörelse för ett eller flera exempel på en förändrad praktiskt orienterad pedagogisk praktik.

Uppdragsutbildningen utvärderas av kommunen.