I vårt förra Working Paper (nr 2:2016) presenterades specialpedagogisk policy och praktik i nio olika utbildningssystem, som analyserats av en grupp studenter på Stockholms universitet. Dessa studenter deltog i kursen "Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik" under hösten 2015 och fick i uppdrag av 2015 års Skolkommission att beskriva modeller för tidiga insatser och särskilt stöd från olika utbildningssystem.

I detta Working Paper har jag identifierat några system bland dessa exempel som verkar fördelaktiga och deras organisation av utbildning och specialpedagogik jämförs nu med det svenska systemet. En översikt av specialpedagogikens historiska rötter används för att reflektera över några utmaningar som alltjämt är närvarande i den svenska kontexten kring specialpedagogik, inclusion och särskilt stöd.

/professor Mara Westling Allodi

Lista över våra Working Paper