Kursen bygger på tvärvetenskaplig grund och behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor. Vidare bygger kursen på den demokratiska grundsyn som uttrycks i internationella och nationella styrdokument i relation till en skola/förskola för alla och inkluderande undervisning.

Några av de områden som vi kommer att behandla är;

  • skolans ansvar att skapa möjligheter för alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass,
  • hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning,
  • hur specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • att med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belysa historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

Kurskod: UQS01F

Ansökan: Välkommen att söka under perioden 20 februari – 15 mars 2019, på Antagning.se