Syftet med det pedagogiska forskningsområdet är att ge skolor relevanta metoder för att förbättra pedagogisk praxis. Men lärare beöver anta och implementera metoderna i vardagen. Implementeringsprocessen börjar när lärare väljer en innovativ metod. 

Läs hela fallstudien Teachers’ Experiences of Facilitators and Barriers to Implement Theme-Based Cooperative Learning in a Swedish Context av doktorand Lisa Fohlin tillsammans med studierektor och universitetslektor Mina Sedem och professor Mara Westling Allodi, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 

Barn i förskolemiljö
Bild: Mostphotos