År 2004 disputerade hon med en avhandling med titeln "Funktionshindrade barns lek och aktivitet – En studie av struktur och utförande i förskolan". Avhandlingsarbetet genomfördes inom ramen för en doktorandanställning vid Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet. Avhandlingen beskriver och analyserar förskoleverksamhet för barn med funktionshinder och identifierar hinder och möjligheter för dessa barn när det gäller deras lek och aktivitet i förskolans miljö. Resultaten, som utgår från barnens eget perspektiv, visar på fem typsituationer i förskolans verksamhet, där endast en av situationerna kan sägas vara verkligt inkluderande för alla barn.

Efter disputationen har Eva arbetat i flera olika forskningsprojekt initierade av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Två av dessa projekt har på olika sätt berört vuxenstuderande i behov av särskilt stöd i olika skolformer.

Eva Skogman är aktiv i två pågående forskningsprojekt – "Barn med grava multipla funktionshinder i skola och fritid" samt ett projekt om "Tillgänglighet". Forskningsintresset tillgänglighet fanns med redan i Evas doktorsavhandling och har följt med i den fortsatta forskningen. Tillgänglighet är helt enkelt förutsättningen för inkludering och delaktighet när det gäller barn med funktionshinder, säger Eva.

Mer om mina pågående forskningsprojekt

  • "Barn med grava multipla funktionshinder i skola och fritid" - Arbetet med detta forskningsprojekt tar avstamp i avhandlingsresultaten, men berör nu barn i skolålder. Data har samlats in genom deltagande observationer i skolan och under fritiden under ett år. Intervjuer med några av barnen, pedagoger och vårdnadshavare har också genomförts. Syftet med projektet är att beskriva och analysera skolgång och fritid för barn med funktionshinder i skolåldrar. Flera av barnen som ingår i projektet är barn med grava multipla funktionshinder. Även detta projekt strävar mot att lyfta fram barnens egna perspektiv på sitt vardagsliv i skola och fritid. Arbetet med analys av insamlade data pågår och än så länge har ett bokkapitel skrivits och publicerats utifrån materialet.
     
  • "Tillgänglighet i skola och förskola" - Eva Skogman arbetar också i ett forskningsprojekt som berör tillgänglighet i skola och förskola. Detta projekt initierades av en av SPSMs regioner och innebar studiet av tillgängligheten i den sociala, pedagogiska och fysiska miljön i skolor och förskolor i regionen. En enkät utformades och besvarades av förskole- och skolpersonal. Lärare i skolan intervjuades. Projektet resulterade i en rapport i den berörda regionen hos SPSM. Projektet har därefter vidareutvecklats och intervjuer med förskollärare har också genomförts. Syftet med projektet kan sägas vara att utforska och fördjupa kunskapen om pedagogers syn på tillgänglighet och därmed också synen på inkludering. Arbete med den fortsatta analysen av intervjudata pågår.