Medarbetarwebben

Medarbetarwebben är en webbplats som uppdateras centralt av Samverkansavdelningen eller förvaltningens olika enheter på Stockholms universitet. Adressen dit är: http://www.su.se/medarbetare/ Där hittar du både övergripande och detaljerad information under olika menyflikar så som; Service, IT, Studieinformation, Ekonomi, Personal och Från ledningen.

Miljöwebben

Universitetet är miljöcertifierat  och följer kraven i miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. Det innebär ett systematiskt arbete med miljöfrågan och miljöhänsyn är en del i vårt vardagliga arbete. Mål för universitet är att minska den negativa miljöpåverkan och öka den positiva. https://www.su.se/miljo/

________________________________________________________________________

Informationskanaler specifikt för Specialpedagogiska institutionen

Intranät i Mondo: Institutionsspecifik information hittar du i vårt intranät i Mondo, https://mondo.su.se/portal, där du loggar in med ditt SU-konto.

Kalendarium: Innehåller information om våra institutionsmöten (IM), Institutionsstyrelsemöten (IS), Specialpedagogikens dag, doktorand- och forskarseminarier m.m.

Häftet "Bra att veta": ger dig information om vem du vänder dig till när det gäller institutionsspecifik information.

Kris- och katastrofplan: I kris- och katastrofplanen hittar du bland annat rutiner för hur du går till väga om något allvarligt inträffar på institutionen. 

  • Larma SOS larmcentral 112 om händelsen är akut och av allvarlig art (olycksfall, akut sjukdom, brand, överfall, våld eller liknande.)
  • Larma universitetets väktare 08-16 42 00, om händelsen involverar brand, utrymningslarm, överfall, inbrott, nödlarm från toaletter/vilrum, hisslarm, stöld eller hot.

Miljöhandlingsplan: I den beskrivs vilka intentioner institutionen har när det gäller miljöfrågor.