Kursens innehåll

I kursen undersöks specialpedagogiska frågor, hur de definieras och studeras i internationella kontexter, t.ex. nordiska, europeiska och internationella samarbetsorganisationer. Studier av internationell karaktär kan ha olika tillämpningar: de kan bidra till att identifiera effekter av förändringar, skillnader och gemensamma trender i olika utbildningssystem.

Exempel av studier med internationell komparativ ansats behandlas för att genomföra jämförelser av specialpedagogiskt relevanta begrepp och företeelser. Några exempel av litteraturöversikter presenteras som på basis av systematisk genomgång av internationella studier t.ex. identifierar effektiva sätt att utveckla elevernas lärande samt uppnå delaktighet och inkludering. Kursen rymmer ett fördjupningsarbete där en mindre översikt av forskningslitteratur genomförs som ha relevans för det egna avhandlingsarbetet.

Kursens lärandemål

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • fått en fördjupad förståelse för det specialpedagogiska fältet (forskning, policy och praktik) i förhållande till den internationella kontexten,
  • fått en fördjupad förståelse för bakgrunden till och betydelsen av specialpedagogiska studier med komparativ ansats samt av systematiska litteraturöversikter,
  • kunna genomföra sökningar av forskning i litteraturdatabaser,
  • kunna identifiera aktuell internationell forskning med relevans för det egna forskningsområdet,
  • kunna kritiskt analysera och värdera forskningslitteraturen,
  • kunna strukturera och syntetisera innehållet i en mindre litteraturöversikt med relevans för det egna avhandlingsarbetet.

Kursen ges: HT19 på kvartsfart (25 %)
Kursperiod:

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. I kursen ingår nätbaserade litteratur- och informationsökningar.

Schema

Ansökan

Behörighet: Antagen till forskarutbildning i Specialpedagogik.

Skicka din ansökan per e-post till kursadministratör Aino Collmar Fröding aino.collmar-froding@specped.su.se, där du anger att du söker denna kurs, ditt namn, e-postadress samt vilket forskarutbildningsämne och universitet du är antagen till.

Sista ansökningsdag: Löpande fram till kursstart.

Kursansvarig: Professor Mara Westling Allodi.

Kontakt

Vid frågor kring kursens innehåll och upplägg kontakta kursansvarig lärare Mara Westling Allodi, mara.allodi@specped.su.se