Teman:

Barns röster, påverkan och inflytande är aspekter som forskningsområdet lägger vikt vid. Särskilda forskningsområden är utveckling av tidiga insatser inom barns livsmiljöer, hälsa, omsorg, lärande och utveckling samt övergångar inom och mellan hem och förskola eller skola.  Till detta ingår också miljöer som är aktuella för barn som t.ex. BVC, sjukvård eller habilitering. Inom området studeras leksamspel, lekfärdigheter samt språkaktiviteter, språkstimulans och kommunikation, gester, tecken, alternativa språk- och kommunikationsmetoder som grundläggande funktioner för barns lärande och utveckling.

Barn kan vara i behov av stöd under längre eller kortare tid. Förståelse för och orsaker till ett ökat behov av stöd kräver såväl kvalitativa som kvantitativa granskningar, både på individ-, grupp-, organisations- samt samhällelig nivå. Tidiga insatser inom forskningsområdet undersöks inom dessa nivåer med avsikt att motverka tendenser till risker för utslagnings- och marginaliseringsmekanismer. Förändringar i pedagogiska verksamheter för yngre barn, som exempelvis en ökning av antal barn i förskolans grupper samt en ökning av outbildad personal är väsentliga aspekter som inverkar på barns kvalitativa dagliga miljö. Tillkommer gör att samhället förändras vilket medför nya, varierade och ökade krav på barn, familjer och förskolor.