Hur ett samhälle hanterar mångfald avspeglas bland annat i etik, makt och olika professioners yrkesutövning. Områdets studieobjekt är hur olika dimensioner av välbefinnande och social rättvisa tar form samt olika specialpedagogiska professioners praktiker och legitimeringsstrategier.

Vi arbetar med studier i spänningsfältet mellan politik och praktik samt med historiska och komparativa studier. Särskild vikt läggs vid de specifika kontexter där olika institutionella lösningar tar form. 

Tema: