Utbildningen omfattar kurser om 120 hp fördelade på fyra block:

1. Specialpedagogik, 30 hp

- Specialpedagogik i historiskt perspektiv och samhällsperspektiv (UQ02MA)
- Områdesöversikt över internationell forskning inom specialped. (UQ01MA) - ges HT17
- Funktionsnedsättning, lärande och utveckling (UQ04MA/UQ005M)
- Särbegåvning i skola och förskola (UQ06MA/UQ006M)

2. Metod, 30 hp

- Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv (UQ07MA)
- Vetenskapsteori och forskningsmetod (UQ08MA/UQ031M) - ges HT17
- Vetenskapsteori och kvantitativ metod (UQ05MA/UQ071M/UQ9MSY) - ges HT17
- Forskningsetik och intervju- och samtalsmetodik (UQ09MA)

3. Valbara kurser, 30 hp

Detta block består av valbara kurser inom specialpedagogik eller annat relevant närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte och väljs i samråd med studierektor.

4. Examensarbete, 30 hp

- Självständigt arbete, 30 hp (UQ10MA)
- Självständigt arbete, 15 hp (UQ010M)

Kontakt

Programansvarig: Lise Roll Pettersson - lise.roll-pettersson@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se