Redan 2011, när den tidigare rapporten från Arbetsförmedlingen kom, lyftes det fram ett stort rekryteringsbehov av speciallärare och specialpedagoger. Prognosen visade på ett behov av att rekrytera ca. 1000 nya speciallärare och specialpedagoger per år fram till år 2025. Denna prognos visar sig hålla i sig (enligt 2017-års rapport) eftersom barnkullarna ökar liksom behovet av särskilt stöd. Men för att hålla kvalitet i arbetet behövs utbildad personal. 

Skolans nya läroplan som kom 2011 lägger tydligare fokus på att eleverna ska uppnå kunskapsmålen vilket kan öka behovet av stöd till de elever som har svårt att klara målen. Lärarlegitimation ökar kraven på att speciallärare har rätt utbildning vilket kan skapa ytterligare efterfrågan.