UQ201A samläser med kursen "Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla", kurskod: UQ202U. Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla - VAL-projektet

Kursen bygger på tvärvetenskaplig grund och behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor. Vidare bygger kursen på den demokratiska grundsyn som uttrycks i internationella och nationella styrdokument i relation till en skola/förskola för alla och inkluderande undervisning. Områden som behandlas i kursen är främst social och pedagogisk differentiering i ett historiskt perspektiv relaterat till olika skolformer. Olika synsätt på begreppen avvikelse och normalitet problematiseras. Möjligheter och hinder för såväl skolutveckling som individutveckling diskuteras i samband med begreppen elevhälsa, åtgärdsprogram och utvecklingsplan. I kursen granskas olika sätt att utforma och analysera intervjuer. I kursen ingår verksamhetsförlagd utbildning, VFU, om minst 0,75 högskolepoäng.

Kontakt

Kursansvarig. Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se