Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram.

I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering.

Kursen behandlar vikten av att i samverkan med vårdnadshavare, lärare och andra yrkesgrupper i och utanför skolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på skol- och samhällsnivå. Kursen orienterar om pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas.

Kontakt

Kursansvarig lärare ht-18: Marie Ohlin Lohmann - marie.ohlin-lohmann@specped.su.se
Kursadministratör ht-18: Jenny Stoltz - jenny.stoltz@specped.su.se

Översiktligt schema

HT 2018: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit