Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för barns rätt till delaktighet, lek och lärande lyfts fram. Nationella och internationella styrdokument behandlas. I fokus ställs förskolans ansvar att ge alla barn förutsättningar till utveckling oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas olika typer av funktionsnedsättning samt hur organisering av förskolans arbete kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering.

Kursen behandlar vikten av att i samverkan med vårdnadshavare och med andra yrkesgrupper i och utanför förskolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på grupp- och samhällsnivå. Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser belyses. Kursen orienterar om digitala och icke-digitala pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda barn olika möjligheter att lära och utvecklas. I form av verksamhetsförlagda besök och litteratur ges den blivande förskolläraren kunskap om specialpedagogisk verksamhet i förskolan.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Lundström - elisabeth.lundstrom@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se

Översiktligt schema

HT18 - Länk till kursens schema i TimeEdit