Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram.
I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering. Kursen behandlar vikten av att i samverkan med vårdnadshavare, lärare och andra yrkesgrupper i och utanför skolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på skol- och samhällsnivå. Kursen orienterar om digitala och icke-digitala pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas.

För att tillgodose studentens kunskaper inom det specialpedagogiska området i relation till kommande yrkesverksamhet riktas 2 hp, i form av verksamhetsförlagt besök och litteratur, mot utbildningens huvudsakliga undervisningsområde/n och inriktning (7-9, gymnasiet).

Athena - digital lärplattform

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Athena där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

VT 2020: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig: Enni Paul - enni.paul@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se

Övrig studieinformation