Ansökan

När en ledig plats finns i forskarutbildningen utannonseras denna på Stockholms universitets webbplats, under "Lediga anställningar".

Två gånger per år sker en utlysning av lediga platser, 1 mars och 1 oktober. Ansökningar utanför dessa ansökningsperioder bedöms inte.

Behörighet

Grundläggande behörighet har den som avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kurser om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Utöver den grundläggande behörigheten krävs särskild behörighet om minst 120 hp i specialpedagogik eller motsvarande varav minst 120 hp på avancerad nivå. Minst 15 av högskolepoängen på avancerad nivå ska utgöras av uppsats/projektarbete.

Antagning

Om du uppfyller alla behörighetskrav kan du efter särskild ansökan bli antagen till forskarutbildning i specialpedagogik. Antagningen sker i konkurrens med andra sökande och på de akademiska texter som du vill åberpopa. Intervjuer kan förekomma.

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola. Vid anställning som doktorand/antagning till utbildning på forskarnivå ser man till graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Doktoranden måste dessutom tillfredsställande behärska det engelska språket muntligt och skriftligt.

Urval

Urvalskriterier vid bedömning av de sökande är:

  • Forskningsplanens relevans för kunskapsområdet med betoning på genomförbarhet och nyskapande frågeställningar samt analys och upplägg i tidigare arbeten.
  • Förtrogenhet med det forskningsområde avhandlingen avser.
  • Tidigare visad förmåga att hålla givna tidsramar.
  • Metodologisk och vetenskaplig mognad.
  • God kommunikations- och samarbetsförmåga.

Bedömningsprocessen

 

Frågor?

Frågor om studier på forskarnivå besvaras av utbildningsadministratör/studievägledare Aino Collmar Fröding,
aino.collmar-froding@specped.su.se