Observera!! Ingen antagning till programmet HT18. Antagningen återupptas först HT19

Utbildningen omfattar kurser om 120 hp fördelade på fyra block:

1. Specialpedagogik, 30 hp

- Specialpedagogik i historiskt perspektiv och samhällsperspektiv (UQ02MA) - ges VT18
- Områdesöversikt över internationell forskning inom specialped. (UQ01MA)
- Funktionsnedsättning, lärande och utveckling (UQ04MA/UQ005M)
- Särbegåvning i skola och förskola (UQ06MA/UQ006M) - ges HT18

2. Metod, 30 hp

- Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv (UQ07MA)
- Vetenskapsteori och forskningsmetod (UQ08MA/UQ031M) - ges HT18
- Vetenskapsteori och kvantitativ metod (UQ05MA/UQ071M/UQ9MSY)
- Forskningsetik och intervju- och samtalsmetodik (UQ09MA) - ges VT18

3. Valbara kurser, 30 hp

Detta block består av valbara kurser inom specialpedagogik eller annat relevant närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte och väljs i samråd med studierektor.

4. Examensarbete, 30 hp

- Självständigt arbete, 30 hp (UQ10MA)
- Självständigt arbete, 15 hp (UQ010M)

Kontakt

Programansvarig: Hanna Hau - hanna.hau@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se