Kursen utgår från ett barn/elevperspektiv på samtal vid upprättandet och utvärdering av åtgärdsprogram. Arbetsprocessen belyses i förhållande till yrkesrollen och möjliga samarbetspartners såsom eleven, föräldrar, arbetslag och elevhälsa samt möjligheter och risker med informationsöverföring behandlas. Vid upprättandet av åtgärdsprogram ska elevens styrkor och stödbehov bejakas samt betydelsen av att lära i samspel med jämnåriga. Vidare resoneras kring huruvida behov av särskilt stöd kan tillgodoses genom skolans anpassningar och relationen mellan elevens individuella utvecklingsplan och åtgärdsprogram. Genus, social och språklig bakgrund för att förebygga svårigheter i relation till specialpedagogiska insatser ingår som teman. IKT, varierande arbetsformer och andra hjälpmedel som stöd för lärandet diskuteras och problematiseras i samband med upprättandet av åtgärdsprogram.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

VT 2018: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mer detaljerat schema finns i Mondo.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Barbro Johansson - barbro.johansson@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se