Utbildning i specialpedagogik har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla. I våra kurser och program får du redskap att analysera barns och ungdomars risksituationer och hur du och andra kan förhindra att sådana situationer uppstår. De fristående kurserna och programmen vänder sig till alla som är intresserade av specialpedagogiska frågor. Speciallärarprogrammet riktar sig till lärare som vill fördjupa sin pedagogiska och didaktiska kompetens med inriktning mot barn, ungdomar och vuxna i behov av särskilt stöd. Specialpedagogprogrammet riktar sig till lärare som vill arbeta med specialpedagogiska frågor tillsammans med kollegiet och ledning och bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Kurser på grundnivå och avancerad nivå
Våra kurser på grundnivån läses som fristående kurser medan kurserna på avancerad nivå oftast läses tillsammans med institutionens masterprogram.

Kurser på engelska

Program på avancerad nivå
Både speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammen ges på avancerad nivå och är båda vidareutbildningar för dig som redan har en lärarexamen. De riktar sig till dig som vill fördjupa och fylla på din pedagogiska och didaktiska kompetens som lärare.

Masterprogrammen i specialpedagogik riktar sig till dig som är intresserad av specialpedagogik som ett akademiskt ämne och vill bli behörig för forskarstudier.

Ny Masterexamen i specialpedagogik: Start HT20.
Ta en master genom att läsa fristående kurser

Forskarutbildning
* Forskarutbildning i specialpedagogik speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär, där huvuddelen av utbildningens kurser ges vid Specialpedagogiska institutionen. Forskarutbildning i specialpedagogik

* Forskarskola i specialpedagogik. Vår forskarskola är inriktad mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och har till uppgift att utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar. Forskarskolan i specialpedagogik

____________________________________________________________________________________________

Kurser inom lärarprogrammen
Specialpedagogiska institutionen medverkar i lärarprogrammen vid Stockholms universitet med kurser i specialpedagogik. Detta för att blivande lärare i sin grundutbildning ska kunna förberedas för att undervisa alla barn och ungdomar, även barn med funktionsnedsättningar. Våra Lärarprogramskurser