En genomgång av tidigare forskning innebär att du redogör för den kunskap som finns inom ditt valda problemområde. Syftet med genomgången är att sammanställa vad man har forskat om och resultat från olika undersökningar inom området. Den här kunskapen hittar man främst i vetenskapliga publikationer såsom vetenskapliga artiklar, vetenskapliga rapporter och avhandlingar. Man kan också ta del av sådan kunskap i kurslitteratur. Vanligtvis redovisas kortfattat undersökningars syfte, teori, metod och urval samt resultat och slutsatser.

Det är viktigt att du inte enbart sammanställer litteraturen utan att du för ett resonemang där du till exempel visar vilka kunskapsluckor som finns inom ditt valda område. Du kan också lyfta fram vilka metoder som har använts för att att studera en viss fråga och vilka teoretiska utgångspunkter som har använts för att belysa den fråga du studerar, och på så vis motivera varför just ditt problemområde är viktigt att forska om.

I och med att du har beskrivit det valda områdets problematik och kunskapsläge har du skaffat dig tillräckligt med kunskap för att kunna formulera ett intressant, nyskapande och genomförbart syfte för din studie.

Se även institutionens forskningsområden och forskare