Formulera/utveckla ett syfte som är viktigt för det specialpedagogiska fältet/professionen. Syftet specificerar din undersökning. Ditt syfte och dina frågeställningar behöver vara väl avgränsade för att du ska kunna behandla dem.

Frågeställningar bryter ner och förtydligar syftet i ett antal forskningsfrågor. De är frågor som du ska svara på i ditt arbete i din resultatdel och diskussion.

Tänk på att frågeställningarna inte ska förväxlas med datainsamlings-/intervjufrågor, dessa kan dock ibland sammanfalla. Om du använt dig av intervju eller enkät, ska din intervjuguide och/eller enkät bifogas som bilaga i det färdiga arbetet.