Studiens deltagare används som rubrik vid studier där statistiska urval ej gjorts. Under denna rubrik beskrivs hur du resonerat kring val av informanter/ urval av respondenter utifrån din valda ansats. Vilka överväganden gjorde du? Vilka är dina informanter/respondenter och hur många är de? Varför du valt just dessa och inte andra?

Tala om på vilka grunder du har gjort dina val, t ex varför du har valt att inkludera förskollärare och inte barnskötare i din studie, eller varför du valt att studera vissa dokument och inte andra, vid en studie av rådande uppfattningar såsom de framträder i läroplaner. Presentera dina deltagare - informanter/respondenter och beskriv hur ditt materialet avkodats ur ett etiskt perspektiv.