Resultatet beskriver vad du har kommit fram till och ska klart anknyta till syfte och frågeställningar. Du måste således visa att du kan besvara studiens forskningsfrågor. Det finns naturligtvis många sätt att redovisa sina fynd på, vilka är avhängiga av ämnet, forskaren, metoden och det valda perspektivet, men en viktig aspekt är att resultaten måste vara bearbetade och att de redovisas tydligt för läsaren.

Det är också viktigt att resultatredovisningen tillsammans med diskussionen tydligt anknyter till det teoretiska perspektivet. Det finns olika sätt att knyta an till teorin . Nedan två exempel:

Exempel 1

Under rubriken Resultat redovisas resultatet inom de teman/kategorier eller motsvarande som kommit fram genom analys av studiens datamaterial, vilket innebär att du redovisar t ex dina kategorier och teman utan att knyta an till dina teoretiska utgångspunkter. Texten blir då redogörande/beskrivande.

Exempel 2

Under rubriken Analys/tolkning av resultat använder du dina teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning för att tolka ditt resultat. Det vill säga du använder dina teoretiska begrepp för att tolka dina egna resultat.