För ett resonemang kring de forskningsetiska frågorna i ditt arbete. Beskriv etiska överväganden både inför och under själva arbetet. Hur har du gjort för att skydda deltagarnas integritet? Vad kan det innebära för informanterna i din studie att delta? Hur påverkar studien informanterna under och efter arbetet? Hur ser du på din egen roll i relation till dem du studerar? På vilket sätt har forskaren makt?

Vetenskapsrådet etiska regler för forskning finns samlade i skriften "God forskningssed".

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf

Observera att vid alla studier bör man lämna ut en skriftlig information om studien och utformning till informanterna. All skriftlig information som lämnas ska godkännas av handledaren. Insamlat datamaterial/empiri (t ex inspelade intervjuer och intervjuutskrifter, enkäter etc) ska sparas till dess att uppsatsen är examinerad och godkänd.

Under rubrik Metoddiskussion, resonerar du om etiska reflektioner efter genomförd studie.