Diskussion

Diskussion

Det är vanligt att inleda detta kapitel med att kortfattat beskriva studiens syfte och resultat. Undvik dock upprepningar i så stor utsträckning som möjligt. I uppsatsens diskussionsavsnitt drar du slutsatser, tolkar och värderar de resultat du fått fram. Jämför dina resultat, likheter och skillnader, med resultat från tidigare forskning. Ditt resonemang ska förhållas till valda teoretiska utgångspunkter, det vill säga teori och begrepp som du har använt dig av för att analysera ditt resultat. Det du gör är att föra ett resonemang om studiens resultat i relation till tidigare forskning och vald teori. I jämförelse med övriga kapitel i uppsatsen har du i diskussionskapitlet en viss grad av frihet och med utrymme för egna tankar, dock hela tiden med resonemang underbyggda av tidigare forskning. Du bör även rikta dig framåt och föreslå fortsatt forskning.

Metoddiskussion

 

Under rubriken Metoddiskussion resonerar du kring hur datainsamlingen har fungerat i den här studien – vad har gått bra och vad har gått mindre bra samt varför. Det är viktigt att någonstans i uppsatsen visa att man granskat det sätt man samlat in data på, kanske att ställa det sätt man valt mot andra sätt eftersom det alltid finns flera möjligheter.

Metoddiskussionen är av reflekterande slag, en reflektion över det arbete som gjorts, till skillnad från kapitlet Metod där du beskriver genomförandet av din studie. I denna del kan en självkritisk diskussion om metod och genomförande samt eventuella andra påverkansfaktorer tas upp. Här visar du att du kan granska ditt eget arbete kritiskt. Skriv även om etiska reflektioner efter genomförd studie.

Bokmärk och dela Tipsa