Bakgrundsbeskrivningen ska ge läsaren en förståelse av det valda forskningsområdet. Inom avsnittet bakgrund kan flera underrubriker ingå som ska skapa tydlighet för just det som din uppsats ska behandla. Bakgrundskapitlet ska identifiera ett kunskapsområde och ett problem inom detta område, och svara på frågan varför undersökningen ska göras. Vidare lyfta fram ett syfte och några forskningsfrågor som ska besvaras i uppsatsen.

Orientering i forskningsområdet

En genomgång av tidigare forskning innebär att du redogör för kunskaper som finns inom ditt valda problemområde. Syftet med genomgången är att sammanställa vad man har forskat om och resultat från olika undersökningar inom området. Dessa kunskaper hittas främst i vetenskapliga publikationer såsom vetenskapliga artiklar, vetenskapliga rapporter och avhandlingar. Man kan också ta del av sådan kunskap i kurslitteratur. Vanligtvis redovisas kortfattat undersökningars syfte, teori, metod och urval samt resultat och slutsatser.

Det är viktigt att du inte enbart sammanställer litteraturen utan att du också för ett resonemang där du till exempel visar vilka kunskapsluckor som finns inom ditt valda område. Du kan också lyfta fram vilka metoder som har använts för att att studera en viss fråga och vilka teoretiska utgångspunkter som har använts för att belysa den fråga du studerar, och på så vis motivera varför just ditt problemområde är viktigt att forska om.

Teoretiska perspektiv

En teori kan liknas vid en tankebyggnad som behandlar problemområden eller fenomen på visst sätt. I en teori ingår vissa centrala begrepp, som ofta är relaterade till varandra.

Teoretiska perspektiv kan beskrivas som att välja olika utgångspunkter för sin studie och sätt att förstå sitt material. Det går alltid att välja att studera samma företeelse utifrån olika perspektiv, och en medvetenhet om dessa val bör synas i bakgrunden. Du kan således utgå ifrån ett eller flera teoretiska perspektiv för din studie, dvs. välja de ”glasögon” som gör det möjligt att analysera den insamlade empirin och göra en tolkning.

Analys och tolkning hänger samman med varandra. I analysen går du systematiskt tillväga, då du identifierar mönster i din empiri i relation till syfte och forskningsfrågor. Analys kan kortfattat beskrivas som att dela upp något i mindre delar, att förstå och ge mening till/tolka kategorier och mönster med hjälp av valda teoretiska utgångspunkter och i relation till tidigare forskning.