Att skriva en synopsis eller ett PM, syftar till att komma igång med den process det innebär att skriva ett självständigt arbete. Ett uppsatsarbete består av flera olika delar som hänger samman, därför behöver man ha en skiss där man funderat över samtliga delar innan man sätter igång med sitt arbete. Använd dig av nedanstående rubriker, och skriv ca 1-2 sidor om ditt tänkta ämnesval. Lycka till!

Rubrik/Arbetstitel

Formulera en preliminär titel som fångar innehållet i vad du/ni vill undersöka, inte bara tillvägagångssätt. Utgå från vad du/ni tänker idag. Rubriken är något som du/ni kommer att justera under arbetets gång. Arbeta gärna med både huvudrubrik och underrubrik.

Inledning – Varför vill du skriva om detta?

Skriv en personlig motivering av varför du/ni vill skriva om ditt/ert ämne, vad du/ni vill skriva om och varför du/ni tänker att det är viktigt att skriva om detta.

Bakgrund – VARFÖR?

Under denna rubrik tar man upp den kunskap som redan finns inom själva ämnesområdet med hjälp av litteraturen, eventuella definitioner av begrepp m.m. som introducerar och ger läsaren en förförståelse för uppsatsens ämnesområde. Skriv gärna några rader om varför området/frågan är viktig att studera utifrån vad du/ni läst i litteraturen.

Syfte – VAD?

Vad ska arbetet syfta till, vad är det som du/ni vill veta något om?

Frågeställning – VAD?

Frågeställningar kopplas till syftet och de ska gå att besvara!

Metod – HUR?

Skriv så detaljerat som möjligt om hur du/ni har tänkt gå tillväga för att genomföra undersökningen, d v s vilken metod du/ ni ska använda er av för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Gör även en tidsplan för uppsatsens genomförande.

Referenser

Gör en referenslista allt eftersom du hittar lämplig litteratur. Använd APA-systemet.