I kursen "Självständigt arbete" ingår det att skriva en uppsats, med stöd och hjälp av en handledare som är godkänd av institutionen. Det självständiga arbetet innebär att du ska genomföra en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Problemställningen ska vara knuten till forsknings- eller utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt i någon skola. Arbetet presenteras och försvaras vid ett oppositionsseminarium, där du också kritiskt ska granska en annan students arbete.

Kursen "Självständigt arbete" skiljer sig från många andra kurser i lärarprogrammet då du själv förväntas ta stort ansvar för ditt lärande.

Kursen erbjuder dig följande resurser:

  • En introduktionsdag, med bland annat föreläsningar om forskningsprocessen och forskningsetik, samt möjlighet att utbyta tankar och idéer om val av fråga att studera och där du får stöd att formulera ett PM.
  • En kurssajt i Mondo, som erbjuder allmän kursinformation så som kursplaner, kursbeskrivning, betygskriterier med mera.
  • Föreläsningar och seminarier där olika centrala områden för uppsatsskrivning behandlas - om forskningsprocessen, litteratursökning, referenshantering, olika metodval för insamling av data, hur man genomför en analys osv.
  • Handledning i grupp och enskild handledning - gruppen tillämpar kamratlärande, där man läser och ger kommentarer till varandras texter.
  • Oppositionsseminarium, där du/ni granskar annan students arbete och ditt/ert eget arbete blir granskat.

Arbetsformer

Du som student ska parvis i handledning planera, genomföra och rapportera en mindre studie eller ett projekt. Det ingår även att granska annat arbete samt delta i seminarium där olika arbeten ventileras. Handledning sker i grupp. Självständigt arbete på Specialpedagogiska institutionen genomförs som pararbete, då tidigare erfarenheter har visat att studenter som arbetar tillsammans har mycket stöd av varandra i genomförande av sitt självständiga arbete, både när det gäller den enskildes arbetssituation och möjligheten att bli klar inom given tidsram.

Undervisning i kursen ges i form av föreläsningar, seminarier, grupphandledning samt med viss enskild handledning. Vid varje handledningstillfälle ges varje student tillfälle att ventilera aktuella frågeställningar rörande det egna arbetet. I grupphandledningen ingår också att varje student ska läsa och förbereda frågor på någon del av kamrats arbete varje gång. Enskild handledning planeras efter behov och efter överenskommelse.

Utnyttja handledningstiden väl genom att komma förberedd till handledningsträffar. Med andra ord skicka alltid en text innan handledningstillfället till din handledare, eftersom det är text som ni hela tiden arbetar med, och den slutgiltiga produkten kommer att bestå av text.

Examination

Examinator utses i samband med examinationen och ska vara disputerad. I handledarens roll ingår att ge er stöd och handledning vid skrivandet men du/ni ansvarar självklart för och ”äger” din/er egen text – det är ni som skriver. I samråd med handledare avgörs när ett arbete är färdigt att läggas fram för granskning vid ett oppositionsseminarium. Handledaren har ingen formell roll vid examinationen utan det är examinator som ansvarar för betygsättning i enlighet med den fastställda betygskriterierna.

Opponering

Examinator motiverar betygsättningen med utgångspunkt från kursens betygskriterier, vilka finns utlagda på Mondo vid kursens början. Kursen avslutas med att ni lägger fram den egna uppsatsen på ett seminarium samt opponerar på en annan uppsats. Syftet med detta är att presentera, diskutera och kritiskt granska uppsatsarbetet. För att få ut betyg på kursen krävs dessutom att ni deltagit i minst fyra opponeringsseminarier, varav ett som respondent (försvar av eget arbete) och ett som opponent (granskning av annat arbete). Information kring dessa opponeringsseminarier, opponenternas och respondenternas uppgifter, ges muntligen samt via Mondo. Examinator sätter betyget utifrån den text som presenteras vid examinationstillfället. Betyget meddelas av examinator via mejl, med en kortare motivering.

Efter oppositionsseminariet kommer det finnas en veckas tid till att göra smärre korrigeringar i ert arbete. När ni har gjort eventuella förändringar (markerade med gult i texten), ska ni först lämna en version till examinatorn som får godkänna "gulmarkeringarna" d v s de smärre förändringarna och därefter lämna ett slutligt ex till handledare och studentexpeditionen. Ett exemplar av uppsatsen skickas som papperskopia och ett digitalt ex, via e-post till kursadministratören vid institutionen, samt ett ex till handledare. Därefter upprättar kursadministratören ett rättningsprotokoll som ska skrivas under av examinator. När detta är gjort registreras ditt betyg i LADOK.

Omexamination

För arbeten som inte färdigställs inom kursens tidsramar organiseras ett nytt examinationstillfälle. Studenten kontaktar kursansvarig för mera detaljerad information.

Student som fått lägst betyget E på prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande kan begära att examination enligt gällande kursplan genomförs högst tre gånger under en tvåårsperiod efter det att kursplanen upphört att gälla.

Student som fått betyget Fx eller F på prov två gånger av en examinator har rätt att begära att en annan examinator utses för att bestämma betyg på provet. Ansökan ska göras till kursansvarig.

Publicering

DIVA - publikationsdatabas (Digitala Vetenskapliga Arkiv)
När du har skrivit din uppsats och blivit godkänd har du möjlighet att lägga upp en digital kopia i DIVA. Studenter som vill publicera sin uppsats i fulltext eller har frågor om registrering eller publicering i DiVA, ska alltid kontakta institutionen först.

Sök studentuppsatser

Tidsplan

På introduktionsdagen påbörjas arbetet med att utforma ett PM för uppsatsen. Vid detta tillfälle ges också möjlighet att hitta en annan student att skriva tillsammans med.

Hållpunkter

ca 4-5 veckor före kursstart Introduktionsdag,  inspiration och börja skriva PM.
Två veckor senare Lägga in PM på Mondo.
En vecka senare Besked om handledare på Mondo.
Kursstart  
Vecka 1-2 Formulera syfte och frågeställningar, litteratursökning och planera datainsamling både tillvägagångssätt och boka tider.
Vecka 3-4 Samla in data och fortsätta med litteratursökning, läsa och skriva om teori och tidigare forskning.
Vecka 5-6 Sammanställa data, transkribering, skriva metodavsnitt, påbörja analys och sammanställning av resultat.
Vecka 7-8 Skriva diskussionsavsnitt och metodreflektion.
Vecka 9 Skriva om efter feedback från andras läsning, kunna följa “den röda tråden”.
Vecka 10 Läsa och granska annans arbete.
Vecka 11 Opponering.