Idébanken

Idebanken

Här presenteras några av de ämnen du kan skriva om, i relation till den forskning som bedrivs vid Specialpedagogiska institutionen.

Våra forskningsområden:

Jämlikhet, demokrati och värdegrundsfrågor

 • Grundsärskoleelevernas medverkan i skolans arbetsgrupper
 • Textanalys av skolors värdegrundande dokument avseende specialpedagogikens synlighet
 • Uppfattningar om skolans värdegrund som ett redskap för att möta elever i behov av särskilt stöd
 • Uppfattningar om organisering av undervisningen för att motverka utanförskap
 • Flerspråkiga elever som resurs eller problem
 • Organisering av undervisningen i relation till elevers identitetsskapande


Funktionsnedsättning och funktionshinder

 • Samverkan mellan grundsärskola – grundskola
 • Kritiska aspekter för elever i behov av särskilt stöd i övergången till högstadiet
 • Nivågruppering av elever ur ett medborgardemokratiskt perspektiv
 • Lärarrummet – ett inkluderande personalrum. Samverkan mellan skolans personalkategorier.
 • Samverkan med omgivande samhället för en inkluderande skola

 

Lärandemiljöer och didaktisk utveckling

 • Ärende och beslut kring åtgärdsprogram som överklagas till Skolöverklagandenämnden skulle kunna undersökas inom specialpedagog- och speciallärarprogrammet
 • Fallstudier av konsekvenser och åtgärder i samband med tillsyn av Skolinspektion. Vad är det som kritiseras och hur åtgärdas bristerna? Hur påverkas skolans arbete för elever i behov av stöd i synnerhet?
 • Fallstudier av specialpedagogiskt arbete/ inkluderande/förebyggande arbete i förskola
 • Fallstudier av specialpedagogiskt arbete/ inkluderande/ i grundskolans lägre årskurser, till exempel det skulle vara intressant att dokumentera och analysera erfarenheter av komplicerade fall av åtgärdsprogram som har givit goda resultat, lyckade insatser (retrospektiva studier)
 • Fallstudier av specialpedagogiskt arbete i grundskolans senare årskurser
 • Fallstudier av specialpedagogers arbete i gymnasieskolan (olika program, nationella och förberedande)
 • Fallstudier av specialpedagogiskt arbete i särskola
 • Fallstudier av specialpedagogiskt arbete i socialt utsatta områden
 • Fallstudier av pedagogiska aktiviteter som stimulerar elever som har lätt att uppnå målen
 • Hur används digitala verktyg, program och spel i specialpedagogiskt arbete och/eller för elever i behov av stöd?
 • Kartläggning av kvalitet i pedagogiska miljöer med olika instrument
 • Hög skolfrånvaro kan påverka elevernas prestationer och måluppfyllelse. Hur arbetar skolorna med elever som har hög skolfrånvaro och/eller som riskerar att avbryta sina studier? Hur förebygger skolorna skolavhopp till exempel på gymnasiet?
 • Undersökning av fenomenet friskolor med specialpedagogisk inriktning, specialiserade på elever i behov av stöd.
 • Tankar bakom gruppindelningar i organiseringen av lärandesituationer
 • Elever med cochlear implantat i ordinarie klasser


Specialpedagogik och yngre barn

 • Förskoleverksamhetens möte med varje barn - ett specialpedagogiskt perspektiv
 • Alla barn i en förskola - vems/vilkas intresse och erfarenheter räknas?
 • Varifrån kommer kunskap? - Specialpedagogiska situationer i förskolan