1. Hur lång ska uppsatsen vara?

Uppsatsen bör vara ca 30-35 sidor brödtext (d v s all text exklusive framsida, förord, innehållsförteckning, referenslista och bilagor) och skrivs i Times New Roman, 11 punkter och 1,0 radavstånd. Den bör vara max 40 sidor brödtext.

2. Vilken rubrikstorlek o.s.v. gäller i uppsatsen?

Använd SU:s mall för studentuppsatser, se bibliotekets hemsida: http://su.se/biblioteket/s%C3%B6ka-och-anv%C3%A4nda/skriva-uppsats/studentuppsatsmall-1.302567

3. Ska mina intervjuutskrifter finnas med i uppsatsen?

Nej, däremot ska t ex din intervjuguide och ditt observationsprotokoll finnas med som bilagor i uppsatsen. Men observera att din examinator kan begära att få ta del av dina intervjuutskrifter, fältanteckningar o dylikt.

4. Vad är syftet med ett oppositionsseminarium?

Syftet med att genomföra en opposition är att presentera, diskutera och kritiskt granska varandras uppsatsarbeten. Det betyder att man, i sin roll som opponent lyfter fram både förtjänster och brister hos ett färdigt uppsatsarbete.

5. Vi har skrivit vår uppsats tillsammans, betyder det att vi också får opponera på en annan uppsats tillsammans?

Nej, Opponering kan ske såväl enskilt som tillsammans med annan student. Det är alltså inte givet att studenter som skrivit sitt arbete tillsammans också opponerar tillsammans på en annan uppsats.

6. När får jag reda på mitt betyg på uppsatsen?

Senast tre veckor efter examinationstillfället, d v s det datum då du lägger fram din uppsats vid ett oppositionsseminarium meddelar examinatorn dig ditt betyg via e-post. Du får en kort motivering till betyget med stöd i betygskriterierna.

7. Vad händer om jag inte blir klar med min uppsats och kan lägga fram den vid ett oppositionsseminarium i slutet av terminen?

Det anordnas extra uppsatsseminarier vid början av nästa termin.

8. Ska det finnas med ett förord i uppsatsen?

Ja, det är särskilt viktigt vid par-skrivning, då det i förordet ska framgå hur arbetet har fördelats mellan uppsatsförfattarna.