De verksamhetsförlagda studierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter som genomförs på en verksamhet (förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium). VFF:n  utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda studierna. Uppgifterna kan diskuterats med respektive kursansvarig. Mer information om de verksamhetsförlagda studierna (VFF) finns i VFF-guiden.

Information till studenter med VFF med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska verksamhetsförlagda fältstudier fortgå som vanligt. Men det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFF som det var tänkt. Du eller anhörig kanske är eller blir sjuk, skolan eller förskolan kanske inte kan ta emot, måste anpassa sin undervisning eller tvingas stänga.

På grund av coronakrisen har universitetet beslutat att under vårterminen vid behov tillåta avsteg från vad som sägs i kursplaner, till exempel om obligatoriska moment och sätt att examinera. Alla behov av avsteg vid VFF planeras individuellt. Planering kommer att ske mellan studenten och kursansvarig och överenskommelsen dokumenteras.

VFF-placering - så går det till

 ➢ Alternativ 1: Studenten söker en placering på egen hand och fyller i uppgifter om verksamheten samt kontaktpersonen på verksamheten i placeringsblanketten som skickas ut av VFF-samordnaren vid institutionen. Placeringsblanketten skickas till studenten efter informationstillfället om VFF. Det finns en deadline för när placeringsblanketten senast ska skickas in, vilket framgår i utskicket.

Alternativ 2: Studenten lämnar önskemål om placering inom Stockholms stad i blanketten som heter ”önskemål om placering” och får hjälp med att bli placerad inom en verksamhet av personal på utbildningsförvaltningen. Även denna blankett har en deadline. Att bli placerad av utbildningsförvaltningen är dock inte garantera en plats. Fyll därför inte i ett önskemål om du har möjlighet att ordna en egen placeringen. Det går bra att ordna en placering på egen hand inom Stockholm stad men då måste den förstnämnda blanketten dvs "VFF placeringsblanketten" fyllas i.

Viktig information om blanketter

Efter informationstillfället om VFF som hålls under första kursen mejlas två blanketter med olika deadlines ut till samtliga studenter som läser specialpedagog- och speciallärarprogrammen. Endast en av dessa två blanketterna ska fyllas i. Studenter som väljer att hitta en placering på egen hand ska fylla i "VFF placeringsblanketten". Studenter som önskar få hjälp med att bli placerade inom Stockholms stad kan endast fylla i blanketten ”önskemål om placering”. Det är dock ingen garanti att utbildningsförvaltningen kan hitta en placering. Om studenter lämnat önskemål för placering inom Stockholms stad men ändå väljer att hitta en placering på egen hand är det viktigt att VFF-samordnaren meddelas så att kommunen inte fortsätter letandet efter en placering.

FAQ - vanliga frågor och svar om VFF

Hur får jag tillgång till blanketterna?
Blanketterna skickas till den e-post som finns i Ladok efter informationstillfället om VFF och studenten är själv skyldig att kontrollera att vi har rätt postadress. Om du inte mottar blanketterna är det viktigt att du kollar i din skräppost för att se om den hamnat där. Finns blanketterna inte i skräpposten går det bra att mejla VFF-samordnaren så de kan skickas till dig.

Vilka stadsdelar ingår i Stockholms stad?
Stadsdelarna som ingår i Stockholms stad är följande: Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma, Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck samt Farsta.

Kan jag utföra VFF:n på en skola som jag i dagsläget arbetar på?
På grund av den rådande situationen med coronaviruset går det att vara på den egna skolan men är i vanliga fall inget som vi rekommenderar. För- och nackdelar kan diskuteras med respektive kursansvarig om varför det inte ska göras på den egna arbetsplatsen. I de fall som studenter genomför VFF på den egna skolan behöver rektorn på verksamheten formellt godkänna och VFF-samordnare vid institutionen meddelas.

När gör jag VFF och vilken omfattning har den?
VFF ingår i kurs 2 om yrkesspecifika kompetenser och omfattar en motsvarig på cirka 2 hp. Uppgiften påbörjas vid olika perioder beroende på program/specialiseringar. För mer precisa tidsangivelser vänligen kontakta kursansvarig.

Vilket ansvar har jag som student i samband med VFF:n?
Mer information om vad som förväntas av dig om student kan du läsa om i VFF-guiden där det framgår vad du har för ansvar före och under genomförandet av VFF:n. Bland annat måste du ha dig ett registerutdrag som du kan uppvisa för kontaktpersonen på verksamheten vid första besöket. Den mottagande verksamheten har rätt att begära registerutdraget. Här hittar du blanketten för registerutdraget.

Behöver kontaktpersonen som tar emot mig för VFF ha en handledarutbildning?
Kontaktpersonen ska möjliggöra att studenten slussas in i verksamheten så hen kan utföra de uppgifter som ingår i de verksamhetsförlagda fältstudierna. Kontaktpersonen ska inte handleda studenten och behöver därav inte ha en handledarutbildning. Handledning får studenten på institutionen. Mer information om kontaktpersonens uppdrag finns i VFF-guiden.

Ekonomisk ersättning till verksamheten
Verksamheten som tar emot studenter i sin verksamhet har rätt till en ekonomisk ersättning förutsatt att faktureringen senast inkommer det datum som står på faktureringsunderlaget som skickas till verksamheten. Utbetalningen sker terminsvis i efterskott. Mer information om det finns i VFF-guiden. För frågor om fakturering vänligen kontakta VFF-faktura@specped.su.se

Byte av placering
Byte av VFF-placeringen kan göras på grund av särskilda omständigheter som omöjliggör att du kan genomföra din VFF. Bytet måste stämmas av med institutionens VFF-samordnare och därefter meddelas till kontaktpersonen på verksamheten av studenten. Studenter som läser på halvfart och genomför VFF på en verksamhet under höstterminen men inte kan fortsätta vara på samma skola under vårterminen behöver vara extra uppmärksam på att stämma av bytet.

Studieuppehåll/ tillgodoräknande av hp
Studenter som haft studieuppehåll eller tillgodoräknar tidigare högskolepoäng för att återuppta studier under andra kursen behöver kontakta VFF-samordnaren på institutionen. Blanketterna skickas inte ut per automatik till studenter som gjort avbrott.

Avbrott på VFF
Arbetsuppgifterna är obligatoriska och examination bygger på genomförande av arbetsuppgifter. Ta kontakt med kursadministratör som ansvarar för kursavbrott om du behöver avbryta VFF:n och se även till att meddela VFF-samordnaren på institutionen samt kontaktpersonen på verksamheten. Om VFF- samordnaren inte informeras blir utskicket av den ekonomiska ersättningen till skolan felaktig.

Samverkansavtal med kommuner

Speciallärar- och specialpedagogprogrammen ingår i det Samverkansavtal som tecknats mellan Stockholms universitet och kommuner i Stockholms län för verksamhetsförlagda fältstudier i lärarutbildningarna. Med kommuner utanför Stockholms län tecknas särskilda överenskommelser.

Mer information

Har du frågor om VFF-placeringen på skolor/förskolor är du välkommen att kontakta institutionens samordnare för verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) Noelle Rossnahan, vff@specped.su.se. För frågor gällande ersättning och fakturering vänligen kontakta VFF-faktura@specped.su.se. Gäller det frågor som rör VFF:n innehåll ska du vända dig till respektive kursansvarig.