De verksamhetsförlagda studierna flätas kontinuerligt in i de båda programmen och omfattar en arbetsinsats med varierade uppgifter som genomförs på en verksamhet (förskola, grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasiesärskola eller gymnasium). VFF:n  utgörs t.ex. av att den studerande tränar på samtalsmetodik och att göra observationer. Undervisande lärare på Specialpedagogiska institutionen handleder och bedömer studentens prestationer utifrån det material som insamlats under de fältförlagda studierna. Uppgifterna kan diskuterats med respektive kursansvarig. Mer information om de verksamhetsförlagda studierna (VFF) finns i VFF-guiden.

Information till studenter med VFF med anledning av coronaviruset

I möjligaste mån ska verksamhetsförlagda fältstudier fortgå som vanligt. Men det kan finnas flera skäl till att du som student inte kan fullfölja din VFF som det var tänkt. Du eller anhörig kanske är eller blir sjuk, skolan eller förskolan kanske inte kan ta emot, måste anpassa sin undervisning eller tvingas stänga.

På grund av coronakrisen har universitetet beslutat att under vårterminen vid behov tillåta avsteg från vad som sägs i kursplaner, till exempel om obligatoriska moment och sätt att examinera. Alla behov av avsteg vid VFF planeras individuellt. Planering kommer att ske mellan studenten och kursansvarig och överenskommelsen dokumenteras.

Frågor & Svar - VFF

När gör jag VFF och vilken omfattning har den?
VFF:n ingår i kurs 2 om yrkesspecifika kompetenser och omfattar en motsvarig på cirka 2 hp. VFF:n påbörjas vid olika perioder beroende på program/inriktningar. För mer precisa tidsangivelser vänligen kontakta kursansvarig.

VFF-placering sker på två olika sätt:
 ➢ Alternativ 1: Studenten väljer själv att hitta sin placering och fyller i VFF placeringsblanketten som skickas ut av VFF-samordnaren vid institutionen. Det finns (dock) en deadline för när placeringsblanketten senast ska skickas in, vilket framgår i utskicket. I placeringsblanketten ska bland annat uppgifter om verksamheten och kontaktpersonen på verksamheten anges.

Alternativ 2: Student som önskar få hjälp med att bli placerad på en verksamhet inom Stockholms stad av personal på utbildningsförvaltningen fyller i blanketten som heter ”önskemål om placering”. Även denna blankett har en deadline. Att bli placerad av utbildningsförvaltningen är dock inte garantera en plats. Fyll därför inte i ett önskemål om du har möjlighet att ordna en egen placeringen. Det går bra att ordna en placering inom Stockholm stad (på egen hand) men då måste den förstnämnda blanketten dvs VFF placeringsblanketten fyllas i.

Viktigt! VFF:n ska inte genomföras på den verksamhet där man har en anställning. Undantag kan förekomma efter samråd med kursansvarig och VFF-samordnare. Student som går någon av inriktningarna döv/hörsel och utvecklingsstörning på speciallärarprogrammet får däremot genomföra VFF på den egna skolan.

Hur får jag tillgång till placeringsblanketten och blanketten ”önskemål om placering”?
Efter informationstillfället om VFF som hålls under första kursen mejlas två blanketter med olika deadlines ut till samtliga studenter som läser specialpedagog- och speciallärarprogrammen. Blanketterna skickas till den e-post som finns i Ladok och studenten är själv skyldig att kontrollera att vi har rätt postadress. Om du inte mottar blanketterna är det viktigt att du kontaktar VFF-samordnaren så de kan skickas till dig. Ibland kan det vara så att den hamnar i skräpkorgen så se även till att titta i den mappen.

Vilken blankett ska fyllas i av de två utskickade?
Du ska enbart fylla i en av de två blanketterna som skickas till dig. Du väljer antigen att fylla i "VFF placeringsblanketten" om du avser att hitta placering på egen hand eller blanketten som heter ”önskemål om placering”. Den senare nämnda blanketten ifylles enbart i om du önskar få hjälp med att bli placerad inom Stockholm stad. Det är dock ingen garanti att utbildningsförvaltningen kan hitta en placering.

Vilka stadsdelar ingår i Stockholms stad?
Stadsdelarna som ingår i Stockholms stad är följande: Rinkeby-Kista, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby, Bromma, Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Södermalm, Skärholmen, Hägersten-Liljeholmen, Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck samt Farsta.

Kan jag utföra VFF:n på en skola som jag i dagsläget arbetar på?
Detta rekommenderas ej med undantag för de studenter som går någon av inriktningarna döv/hörsel och utvecklingsstörning på speciallärarprogrammet. För- och nackdelar kan diskuteras med respektive kursansvarig om varför det inte ska göras på den egna arbetsplatsen. I de fall som kursansvarig godkänner behöver rektorn på verksamheten formellt godkänna och VFF-samordnare vid institutionen meddelas. Detta behöver dock inte göras för speciallärarstudenter med tidigare nämnda inriktningar som får genomföra VFF på den egna skolan

Vilket ansvar har jag som student i samband med VFF:n?
Mer information om vad som förväntas av dig om student kan du läsa om i VFF-guiden där det framgår vad du har för ansvar före och under genomförandet av VFF:n. Bland annat måste du ha dig ett registerutdrag som du kan uppvisa för kontaktpersonen på verksamheten vid första besöket. Den mottagande verksamheten har rätt att begära registerutdraget. Här hittar du blanketten för registerutdraget.

Behöver kontaktpersonen som tar emot mig för VFF ha en handledarutbildning?
Kontaktpersonen ska möjliggöra att studenten slussas in i verksamheten så hen kan utföra de uppgifter som ingår i VFF: n. Kontaktpersonen ska inte handleda studenten och behöver därav inte ha en handledarutbildning. Handledning får studenten på institutionen. Mer information om kontaktpersonens uppdrag finns i VFF-guiden.

Ekonomisk ersättning till verksamheten
Verksamheten som tar emot dig för VFF har rätt till en ekonomisk ersättning. Utbetalningen sker terminsvis i efterskott. Mer information om det finns i VFF-guiden. För frågor om fakturering vänligen kontakta VFF-samordnaren på institutionen.

Byte av placering
Byte av VFF-placeringen kan göras på grund av särskilda omständigheter som omöjliggör att du kan genomföra din VFF. Studenter som läser på halvfart och genomför VFF på en verksamhet under höstterminen men inte kan fortsätta vara på samma skola under vårterminen behöver vara extra uppmärksam på att stämma av bytet. Ändring av placering behöver alltid stämmas av med VFF-samordnaren för att ersättningen ska betalas ut till den skolan som tar emot studenten. Studenten behöver även meddela kontaktpersonen på verksamheten om bytet.

Studieuppehåll/ tillgodoräknande av hp
Om du haft studieuppehåll eller tillgodoräknar tidigare högskolepoäng/planerar att återuppta studier under andra kursen behöver du kontakta VFF-samordnaren på institutionen. Blanketterna skickas inte ut per automatik till studenter som gjort avbrott.

Avbrott på VFF
Arbetsuppgifterna är obligatoriska och examination bygger på genomförande av arbetsuppgifter. Ta kontakt med kursadministratör som ansvarar för kursavbrott om du behöver avbryta VFF:n och se även till att meddela VFF-samordnaren på institutionen samt kontaktpersonen på verksamheten. Om VFF- samordnaren inte informeras blir utskicket av den ekonomiska ersättningen till skolan felaktig.

Samverkansavtal med kommuner

Speciallärar- och specialpedagogprogrammen ingår i det Samverkansavtal som tecknats mellan Stockholms universitet och kommuner i Stockholms län för verksamhetsförlagda fältstudier i lärarutbildningarna. Med kommuner utanför Stockholms län tecknas särskilda överenskommelser.

Mer information

Har du frågor om VFF-placeringen på skolor/förskolor är du välkommen att kontakta institutionens samordnare för verksamhetsförlagda fältstudier (VFF) Noelle Rossnahan, vff@specped.su.se. För frågor gällande ersättning och fakturering vänligen kontakta VFF-faktura@specped.su.se. Gäller det frågor som rör VFF:n innehåll ska du vända dig till respektive kursansvarig.