Specialpedagogikens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Specialpedagogikens dag är kostnadsfri och öppen för alla. Här presenterar våra forskare aktuell forskning tillsammans med olika samarbetspartners. På eftermiddagen denna dag kommer två parallella spår att erbjudas, spår 1: Specialpedagogiska institutionen, spår 2: SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten). Se program nedan.

Årets tema: Problematisk skolfrånvaro

Huvudtalare/föreläsningar:

Utanförskap i skolan – förebygga och åtgärda med Nytorpsmodellen
Föreläsare: Gunilla Carlsson Kendall och Anna Borg.

Nytorpsmodellen har under 5 års tid utvärderats av Karolinska Institutet Neurodevelopmental Disorders (KIND). Utvärderingen genomfördes i en kommun utanför Stockholm och ingår i dag i KINDs eget skolprojekt. Den viktigaste framgångsfaktorn anses vara åtgärder som bygger på elevens egen motivation. Att få makten över sin egen skolsituation och att inga beslut fattas utan elevens egen vilja får en avgörande betydelse. Utgångspunkten är ett lösningsfokuserat arbetssätt och inriktar sig på elevens styrkor, snarare än att fokusera på det som inte fungerar. Föräldrarnas delaktighet och ansvar för sitt barns framgång blir också bättre när fokus läggs på styrkorna som finns.

Gunilla Carlsson Kendall, leg. psykolog och är verksam i Provivus (www.provivus.se). Gunilla har lång erfarenhet av både skolpsykologiskt arbete och klinisk verksamhet. Hon arbetar med handledning av psykologer samt med fortbildning för pedagoger. Hon är författare och har skrivit flera böcker riktade till pedagoger och skolan om elever i behov av särskilt stöd. Gunilla sitter i styrelsen för Sveriges Neuropsykologers förening.

Anna Borg är samordnare för skolfrågor på Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND). I dagsläget arbetar hon med ett flertal skolrelaterade projekt, varav de flesta handlar om att utbilda, handleda och fortbilda skolpersonal inom NPF med fokus på att utveckla högre systematik i skolans arbetssätt och metoder för utvärdering.

_________________________________________________________________

Internationellt/nordiskt perspektiv på skolfrånvaro
Föreläsare: Trude Havik

Föreläsningen hålls på engelska och belyser sammansatta faktorer som ger kunskapsunderlag och reflektion för vidare arbete med skolfrånvaro. Föreläsningen handlar om betydelsen av skolans samarbete med hemmet och föräldrars arbete för att stötta barn och unga vid problematisk skolfrånvaro. Den bygger på Trude Haviks forskning, bl.a. en enkätundersökning med 5500 högstadieelever i Norge.

Trude Havik, docent, arbetar på ”Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning”, vid Universitetet i Stavanger. Hon har i sin doktorsavhandling undersökt skolfrånvaro och skolvägran och skrev 2018 boken Skolfraevare, som handlar om skolfrånvaro och skolvägran. Boken omfattar även internationell forskning om problematisk skolfrånvaro.