TEMA 2021 - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: Autism, delaktighet och lärande i förskola och skola.


Specialpedagogens dag är ett årligt återkommande evenemang och en populär mötesplats för alla som är intresserade av specialpedagogiska frågeställningar. Årets konferens var den trettonde i ordningen. Institutionens lärare, forskare och samarbetspartners, både nationella och internationella, presenterar aktuell forskning.
 
I år var konferensen helt digital.

Lise Pettersson Roll, professor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet: Introduktion till årets tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar: fokus på autism, delaktighet och lärande i förskola och skola.
Lise Pettersson Rolls presentation (948 Kb)

Sven Bölte, professor vid Karolinska Institutet och chef för kompetenscentret KIND: Om miljöansvar, möjligheter och styrkor vid NPF.
Sven Böltes presentation (3388 Kb)

Sam Odom, professor i specialpedagogik, San Diego State University, hedersdoktor i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet: Inclusion and social engagement- evidence based
Sam Odoms presentation (13210 Kb)

Agneta Söder, utredare på Autism- och Aspergerförbundet: Hur föräldrar för barn med autism ser på sitt barns skolsituation
Agneta Söders presentation (218 Kb)

Specialpedagogiska skolmyndigheten. SPSM

  • Hur stärker professionsutveckling förskolepedagogers förståelse för Autism – En studie om förändringar av attityder och praktik
  • Elever som möter svårigheter i socialt samspel i ämnet idrott och hälsa – En Systematisk översikt
  • Unga vuxna med högfungerande autism – möjligheter och hinder i mötet med utbildningssystemet
  • Olika perspektiv och konsekvenser av autism i skolan

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Spår 1: Delaktighet i förskola

Autism och motivation: som orsaksförklaring och interventionsfokus Lars Klintwall Högberg Leg. psykolog, PhD, Forskning har visat att den sociala motivationen är lägre hos personer med autismdiagnos. Att öka  social motivation kan också ses som det viktigaste fokuset för tidiga insatser för personer med autism.
Lars Klintwall Högbergs presentation (2148 Kb)

Att utveckla lärmiljön i förskolan Hampus Bejnö, Leg. psykolog och doktorand i specialpedagogik, Viktiga förutsättningar för att möjliggöra lärande och delaktighet för barn med autism i svensk förskola.
Hampus Bejnös presentation (1509 Kb)  

Det spelar roll hur du gör! Specifik kunskap och kompetens underlättar för barns utveckling Ulrika Långh, psykolog, psykoterapeut, Certifierad beteendeanalytiker BACB, medicine doktor. I arbetet med barn med särskilda behov behöver personalen i förskolan specifik kunskap om  hur det går att skapa inlärningssituationer och underlättaa för utveckling och delaktighet. I föreläsningen kommer viktiga faktorer och förutsättningar att gås igenom.
Ulrika Långhs presentation (900 Kb)

Tidiga insatser i förskolan: lovande exempel på samverkan mellan förskola och habilitering, Ingrid Olsson, PhD, docent i pedagogik, med inriktning mot förskolan, Uppsala universitet. Reflektioner kring hur förskolor och habilitering kan samverka kring tidiga insatser.
Ingrid Olssons presentation (693 Kb)

Spår 2: Delaktighet i grundskola

PAX för alla? Att arbeta med klassrumsmodellen PAX i skolan tillsammans med elever med NPF Maria Jornevald Skolpsykolog och doktorand i specialpedagogik, PAX i skolan är en pedagogisk modell som lärare kan använda för att arbeta med klassrumsklimat, delaktighet, öka studiero och trygghet i klassrummet.  Föreläsningen går kort igenom hur PAX fungerar, och vilken kunskap som finns om att arbeta med PAX för elever inom NPF.
Maria Jornevalds presentation (959 Kb)

Teaching Early Numeracy to Children with Developmental Disabilities Corinna Grindle, PhD Associate Professor Warwick University. The presentation will set out key principles of teaching and learning underpinning an evidence based teaching approach for teaching numeracy to children with a developmental disability. 
Corinna Grindles första presentation (923 Kb)

Now that I can read and write I can get a good job: Teaching reading and writing to children with a developmental disability Corinna Grindle, PhD Associate Professor Warwick University. Two evidence based approaches for teaching, reading and writing to children with a developmental disability.
Corinna Grindles andra presentation (2203 Kb)

EBPs in the classroom for students with autism Sam Odom, professor of Special Education, San Diego State University, Honorary doctor in Special education at Stockholm University. An effective program for supporting teachers’ use of evidence based practices for students with autism in school settings.
Sam Odoms andra presentation (11609 Kb)

Spår 3: Delaktighet i högstadiet och gymnasiet

Hur är det att vara en elev med autism –utifrån elevens egna perspektiv? Molly Lindell, elev, och Elina Johansson, gruppledare, från Attention. Samtal om egna erfarenheter av att vara elever med autism.
Attentions presentation (957 Kb)

Psykisk ohälsa och utanförskap - vad behöver man veta som pedagog? Tatja Hirvikoski, psykolog, specialist i neuropsykologi och docent i klinisk psykologi. Aspekter relaterade till psykisk hälsa hos elever, kopplingen mellan psykisk ohälsa och inlärning och delaktighet, om risk- och skyddsfaktorer relaterade till psykisk ohälsa, samt om vikten av lokala rutiner: hur gör man?
Tatja Hirvikoskis presentation (394 Kb)

Digitala insatser för ungdomar med autism Anna Backman, psykolog och doktorand vid KIND, KI
Anna Bäckmans presentation (900 Kb)

Att använda sig av specialintressen i undervisning av elever med autism Katrin Dahlbäck, lärare på Fryshuset Gymnasium och masterstudent i specialpedagogik på Stockholms universitet.
Katrin Dahlbäcks presentation (214 Kb)

Spår 4: Familj och kultur

Järva autismnätverk berättar om utmaningar och framgångar med fokus på barn med NPF med olika kulturella bakgrunder Sadia Hirsi, Somaliska Autism & Asperger-föreningen, Fadwa Aqel, Studiefrämjandet, Marita Jacobson, Autism & Asperger-föreningen i Stockholms län, Anna Forsell, föräldrarådgivare i Spånga-Tensta stadsdels-förvaltning och Malin Bernt, fritidssamordnare i Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning.
Järva Autismnätverks presentation (1125 Kb)

Att stötta föräldrar till barn med särskilda behov att hantera stress och påfrestningar - vilka tips kan pedagogerna ge och vad finns det för stödprogram utifrån metoden ACT? Tiina Holmberg Bergman, Doktorand KI, Specialist i funktionshindrets psykologi, Leg Psykolog, Certifierad beteendeanalytiker BCBA, Metoden ACT i samband med psykisk ohälsa och stress hos föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Särskilt fokus kommer att läggas på de färdigheter som lärs i ACT, för att pedagoger ska kunna ge tips och råd till föräldrar. Dessutom presenteras insatserna Navigator ACT i grupp och internetbaserad I-Navigator som nyligen har utvecklats i Sverige och som ingår i flera forskningsprojekt.
Tiina Holmberg Bergmans presentation (1485 Kb)

Familjers perspektiv på autism:  föräldrarnas förklaringsmodeller och val av stöd och insatser för sina barn i förskoleålder, baserat på intervjuer med föräldrar med olika kulturella bakgrunder Rano Zakirova Engstrand, PhD i specialpedagogik, Föräldrarnas förklaringsmodell och val av stöd och insatser.

Mor och farföräldrar till förskolebarn med autism Rano Zakirova Engstrand, PhD i specialpedagogik. Upplevelser av behov hos mor- och farföräldrar och utvärdering av habiliteringsinsatser.

Spår 5: Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM: Autism i skolan - utifrån olika perspektiv, åldrar och förutsättningar

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM

Filmer från eftermiddagens spår kommer att finnas tillgängliga, i cirka två veckor efter konferensen, för dig som har anmält dig.  

Special Education Day 2021: Autism, participation and learning in preschool and school
Special Education Day is an annual event and a much appreciated meeting place for anyone interested in issues regarding special education. This year, the conference was held online. The majority of the presentations were held in Swedish with a few in the English language.