Kursen omfattar 7,5 hp och genomförs under en termin i form av föreläsningar, seminarier och handledningsgrupper. En av institutionens forskare inom området fungerar som moderator och handledare för kursen.

De studerande tillägnar sig kunskap om den vetenskapliga teorin inom området och prövar olika pedagogiska arbetssätt baserade på tillämpad beteendeanalys (TBA). Kursen förutsätter att deltagarna har tillgång till arbetssituationer med handledning.

Förutom grundläggande begrepp som härleds ur den vetenskapliga teorin bearbetas också ett antal teman som t.ex. etiska överväganden, kommunikation, lek och samspel, mäta och utvärdera. Ett särskilt handledningstillfälle är knutet till varje tema.

Vid examinationen får varje handledningsgrupp redogöra för processen kring arbetet med ett av sina ärenden. Alla kursdeltagare lämnar också en skriftlig rapport som bedöms individuellt.