Resultatstyrning för den specialpedagogiska rollen

Lennart Rådbrink, rådgivare vid SPSM, samt Wern Palmius, rådgivare vid SPSM.

Vad innebär en övergång till resultatstyrning genom kunskapskrav för specialpedagogisk verksamhet och för den specialpedagogisk rollen? Lennart Rådbrink diskuterar Lgr 11 och de lagförändringar som innebär att styrningen av verksamhetens resultat fokuseras på kunskapskraven. 
 

Att lära av de bästa

Johannes Åman, författare till ESO-rapport om den svenska skolans problem i ett internationellt forskningsperspektiv, till vardags ledarskribent på Dagens Nyheter.

Att döma av PISA och andra internationella undersökningar av elevers kunskaper befinner sig Sverige i utförsbacke. Vad säger forskningen om hur en väg till bättre resultat skulle kunna se ut?

Att se - Psykosociala erfarenheter och anpassning hos särbegåvade vuxna

Jannica Stålnacke, civ ek, leg psykolog, doktorand, Psykologiska institutionen Stockholms universitet.

Jannica Stålnacke föreläser om begrepp som intelligens och särbegåvning samt presenterar resultaten från sin forskning om vuxnas upplevelser av att vara särbegåvade i Sverige. Kunskapen om särbegåvning ger uppslag om hur skolanpassning kan underlätta för särbegåvades psykosociala utveckling.
 

Forskarskolan i läs- och skrivutveckling, 2 licentiander presenterar sina studier

Mats Myrberg, professor emeritus, presenterar inledningsvis forskarskolan i läs- och skrivutveckling. Därefter presenterar licentianderna Birgitta Herkner och Catharina Tjernberg sina respektive licentiatavhandlingar "Läsutveckling i årskurs 2–6 belyst genom standardiserade test och nationella provet i svenska i årskurs 3" och "Specialpedagogik i skolvardagen: en studie med fokus på framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande".

Forskarskolan i läs- och skrivutveckling har funnits vid Stockholms universitet från H08 till V11. Fyra undersökningar behandlar läsutveckling bland yngre skolbarn, andra undersökningar tar upp t.ex. bruk av läroböcker och andra redskap för inlärning på olika nivåer, elevers medvetenhet om den egna skrivprocessen, förhållandet mellan skrivande i skolan och eget skrivande m.m.

 

"Vi lär som vi lever"

Bodil Jönsson, professor emerita, Lunds universitet.

Hur levde och lärde vi förr, hur lever och lär vi nu? Och vad har förändringarna för betydelse för skolan? Föreläsningen handlar om effekterna av integrationen av datorn, internet och mobiltelefonen i nästan alla människors liv samt den upplevda tidsbristen. Och vad kan man göra som lärare/specialpedagog?

 

Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig utbildning

Eva Edström-Fors, huvudsekreterare i utredningen "Översyn av skolans arbete med utsatta barn", kommittébeteckning U 2009:05.

Hur arbetar förskolan, grundskolan och gymnasieskolan med utsatta barn och hur samverkar man med andra aktörer? Vilka hinder respektive framgångsfaktorer finns? Utredningens kartläggning, analys och förslag kring dessa frågeställningar presenteras.