Tom Shakespeare, Professor of Disability Research, Norwich Medical School, University of East Anglia
Professor Tom Shakespeare

Kommentarer från Christine Bylund (Umeå universitet) och Maria Persdotter (Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU)

Den här föreläsningen kommer att presentera en rapport om ett ESRC-finansierat forskningsprojekt i England, vilken omfattar 30 funktionshindrade personer och 28 personliga assistenter som intervjuats om personlig assistans (PA) förhållandet.

Först i rapporten hävdar författarna att mer uppmärksamhet är nödvändig för de olika metaforerna och modellerna som människor adopterar för varje specifikt PA-förhållande, och hur dissonans kan skapa missförstånd och svårigheter. Sedan har man undersökt svårigheterna med att en persons arbetsplats är dess andras hem, och hur gränser och integritet kan bibehållas. För det tredje, medan PA upplevdes mycket positivt övergripande, fann författarna att varje deltagare hade en viss erfarenhet av konflikt som uppstod inom PA-mötet. Detta utforskar man genom att se på hur olika orsaker till konflikter uppstår, och gör även några preliminära rekommendationer för att bättre kunna svara på dessa problem.

Du som vill delta i denna föreläsning skickar en intresseanmälan till shakespear@specped.su.se

Vänligen meddela om du har behov av hörslinga, teckenspråkstolk eller om det finns annan information vi bör veta.

____________________________________________________________________________

Open lecture: Metaphors, boundaries, and conflict: exploring personal assistance relationships in the UK

Tom Shakespeare, Professor of Disability Research, Norwich Medical School, University of East Anglia, UK

Commentaries by Christine Bylund (Umeå universitet) and Maria Persdotter (Rörelsehindrade barn & ungdomar, RBU)

This talk will report on an ESRC-funded research project in England which included 30 disabled people and 28 personal assistants, who were interviewed about the PA relationship. First, we argue that more attention is needed to the different metaphors and models that people adopt for each particular PA relationship, and how dissonance can generate misunderstandings and difficulties. Second, we explore the difficulties of one person's workplace being the other person's home, and how boundaries and privacy can be maintained. Third, while PA was experienced very positively overall, we found that every participant had some experience of conflict arising within the PA encounter. We explore different reasons that conflict may arise, and make some tentative recommendations for better responses to these problems.

If you’re interested to attend, please email to shakespear@specped.su.se
(just so that we know how many people will approximately attend).

_________________________________________________________________________

Tom Shakespeare is professor of disability research at the University of East Anglia and one of the world’s most eminent scholars in the field of disability studies. His books include Disability: the basics (2017) Disability Rights and Wrongs (2006), Genetic Politics: from eugenics to genome (with Ann Kerr, 2002), and The Sexual Politics of Disability: untold desires (with Kath Gillespie-Sells & Dominic Davies, 1996).