Kongressen har flyttats fram till 19 till 21 augusti 2021

Kraven på god läsförmåga har stigit i samhället men vid internationella jämförelser visar det sig att läsförmågan varierar stort, även bland de nordiska länderna. Detta gör ökad kunskap inom området desto angelägnare. Sedan förra kongressen 2017 har mycket nytt och positivt hänt på forskningsfronten. Man vet t ex mer om dyslexins genetiska bas och om hur dyslexin yttrar sig i olika språk. Forskningen kring framgångsrik pedagogik har fortsatt.

Det finns fortfarande ett stort gap mellan den pedagogiska praktiken och forskningens rön. Ett viktigt syfte med kongressen är att överbrygga detta gap. Svenska Dyslexistiftelsens och Svenska Dyslexiföreningens strävan är att alla barn och vuxna ska få nytta av de senaste forskningsrönen och den bästa pedagogiken för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter. Under kongressen får vi möta ett antal av världens ledande dyslexiforskare och pedagoger. Från Specialpedagogiska institutionen deltar Mara Westling Allodi och Siv Fischbein som föreläsare.

Temafrågor:

• Dyslexi – kognitiva och neurologiska grundvalar
• Tidiga insatser, läsinlärning
• Anpassning och särskilt stöd – bästa pedagogiska praxis
• Dyslexi i ett andraspråksperspektiv
• Dyslexi, dyskalkyli och andra inlärningshinder