UKÄ beslutade i sin utvärdering att ge samlade omdömen för utbildningar på forskarnivå som leder till licentiat- och doktorsexamen inom pedagogik till tolv olika högskolor och universitet.

Om Specialpedagogiska institutionens forskarutbildning vid Stockholms univertsitet skriver UKÄ:

"Forskarutbildningsmiljön vid Specialpedagogiska institutionen bedöms som dynamisk och
utvecklingsorienterad. Den forskning som bedrivs är högklassig och internationellt inriktad. De resurser i form av infrastruktur, handledare och kompetens som är tillgängliga bedöms kunna säkerställa forskarutbildningens kvalitet. Som gott exempel vill bedömargruppen särskilt lyfta fram det systematiska och strategiska arbete som institutionen har bedrivit för att dels säkra tillgången på kvalificerade handledare, dels bredda de existerande nätverken med internationella satsningar."