Samhällsvetenskapliga fakulteten fördelar medel genom Centrum för Kompetensutveckling inom Vård och Omsorg (CKVO) för doktorandanställningar och för rörlig resurs, dvs. medel för forskning som kan sökas av anställda lärare. Doktorandmedlen uppgår till 1 milj. fördelat på två år och resterande medel måste finansieras av den institution som söker och erhåller CKVO-medel.

CKVO utlyser nu medel för en ny doktorandanställning. Behöriga att ansöka om medel för en doktorand är de fyra institutioner vid Samhällsvetenskapliga fakulteten som ingår i CKVO:s ledningsgrupp, dvs. Institutionen för pedagogik och didaktik, Institutionen för socialt arbete, Psykologiska institutionen och Specialpedagogiska institutionen.

Följande områden är prioriterade
Forskning om äldre, Forskning om personer med funktionshinder samt området Socialpedagogik. Ansökningarna bedöms med utgångspunkt i:

  • Vetenskaplig soliditet (tydliga och avgränsade frågeställningar, lämpliga teoretiska anknytningar, adekvata metoder etc.)
  • Fruktbara och nyskapande kunskapstillskott
  • Samhällsrelevans

De behöriga institutionerna lämnar en kortfattad ansökan på max 5 sidor (enkelt radavstånd och teckenstorlek 11) samt underskrivet prefektintyg om samfinansiering av en doktorandanställning. Beslut om vilken ansökan som lämnas fattas på institutionsnivå. Ansökningarna bereds för beslut av ledningsgruppen för CKVO. Beslut fattas av dekanus för Samhällsvetenskapliga fakulteten.

Ansökan sänds digitalt till
Registrator, Stockholms universitet: registrator@su.se och ska vara registrator tillhanda senast den 15 december 2018 OBS. Ange diarienummer 5.1.2-3448-18 på ansökan.

Ytterligare information
Ewa Mörtberg (Psykologiska institutionen), ewa.mortberg@psychology.su.se

Marie Sallnäs (Institutionen för Socialt arbete), marie.Sallnas@socarb.su.se

Bozena Hautaniemi (Specialpedagogiska institutionen), bozena.hautaniemi@specped.su.se

Robert Ohlson (Institutionen för pedagogik och didaktik), robert.ohlsson@edu.su.se