Relationell skolutveckling handlar om att stärka lärar- och elevrelationer för ett tryggare socialt klimat och för större engagemang i lärandet.

– Det gäller att skapa tillitsfulla relationer för skolutveckling, säger Ulf Jederlund, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet. 

Hans avhandling ”Trustful Relationships and School Development” utforskar hur kollektivt lärande och ett utvecklat samarbete mellan skolans alla professionella kan bidra till utvecklad relationskompetens i skolan. 

– Med ett utvecklat lärar- och elevsamspel kan lärare lära känna sina elever bättre, både som personer och som unga elever. De kan då bättre ta hänsyn till deras utveckling och får lättare att planera en undervisning som möter alla olika behov, menar Ulf Jederlund.  

Med tillitsfulla lärar-elevrelationer känner sig elever sedda, lyssnade på och stöttade i skolarbetet. De får möjlighet att ge sitt perspektiv på allt som händer i skolan och på framsteg och utmaningar i sitt egna lärande. 

Lärare som visar att de bryr sig

Betydelsen av att uppleva att ha lärare som bryr sig, som tror på en och som stöttar i lärandet – och också anpassar undervisningen när det behövs – är grundläggande för många elever. Känslan av tillit och delaktighet stärks och den egna tron på att klara av skolarbetet växer.  

– En utgångspunkt för min avhandling var frågan om hur en gemensam och medveten strävan hos lärare och skolledare att utveckla tillitsfulla lärar-elevrelationer kan påverka elevernas välmående, trivsel och själva lärandet? Och, om det i slutändan också kan höja det generella skolresultatet, berättar Ulf Jederlund.

Bild: Mostphotos

Öppna med egna utmaningar

Ett intressant resultat i studien är att välkända förutsättningar för lärares kollektiva lärande och skolutveckling, som ofta tas för givna, brister på flera nivåer, som till exempel i gemensamma visioner, mål för skolutveckling, lärares samarbete, gemensamt ansvar och ömsesidig transparens. 

– Lärare behöver känna tillit i relationella skolutvecklingsprocesser för att bli delaktiga och vara öppna med egna utmaningar för att tillsammans med kollegor och elever vilja pröva verkliga förändringar, säger Ulf Jederlund. 

Enbart elever på en skola där lärarna beskrev en mer framgångsrik kollektiv lärprocess byggd på öppenhet och gemensam praktik rapporterade en förbättrad kvalitet i lärar-/elevrelationerna. Där beskrev eleverna också att självtilliten stärkts. 

Ett huvudresultat är att elevernas uppfattningar om kvalitet i viktiga lärar-elevrelationer, och deras skattade självtillit i skolan, bekräftas vara påtagligt korrelerade relationella skolfaktorer. Elevers uppfattningar om sådana relationella kvaliteter i utbildningen kan användas för att både följa upp lokalt skolutvecklingsarbete och för att mäta generell utbildningskvalitet. 

Läs avhandlingen "Trustful Relationships and School Development".