Foto: Mostphotos

Skolfrånvaron för de här eleverna har ökat sedan 2018 och orsaken är bland annat bristande stöd i skolmiljön. 

–    Det är otroligt viktigt att barn med autism får rätt anpassningar och stöd, säger Agneta Söder.

Skolan behöver stötta

Autism- och Aspergerförbundet listar fem punkter om hur skolan kan stötta elever med autism. Det handlar om att analysera deras situation tidigt, ta fram en plan som också följs, skapa individuella lösningar, ge rätt stöd när eleven kommer tillbaka och att komma ihåg att barnet också behöver stöd på raster och fritids. 

Distansundervisning underlättar för äldre barn

Coronapandemin riskerar att ytterligare försämra situationen. Men samtidigt underlättar också en ökad distansundervisning för en del äldre barn med autism, vilket skolorna behöver lära sig av för möjlighet att ge lämpligt stöd. Pandemin har också visat att skolor kan vara flexibla, vilket är bra.

Erfarenheter från forskning och egna upplevelser

På Specialpedagogikens dag kommer också Sven Bölte, professor vid KIND-institutet, att tala under rubriken ”Från diagnos till delaktighet i vardagen”. Sam Odom från San Diego University föreläser om inkludering och social delaktighet i skolan för barn och ungdomar med autism. I olika pass under eftermiddagen kommer nationella och internationella föreläsare att presentera forskning och dela med sig av egna upplevelser.

Se fullständigt program och anmäl dig!