En god skolstart främjar trygghet, ro att lära och bidrar till goda utvecklingsmöjligheter. Positiva övergångar mellan olika skolformer  främjar kontinuitet i barns lärandevägar och är mycket beroende av  lärares kompetens och lyhördhet. I denna antologi ges perspektiv från lärare, barn och föräldrar om de övergångar som barn gör under sin skolgång, skolövergångar genom nutida övergångsforskning.

Utifrån ett teoretiskt och empiriskt underlag tar bokens författare upp specifika områden och problem som är centrala för barns övergångar mellan olika skolformer. Betydelsen av kontinuitet i övergångar löper som en röd tråd genom antologin och läsaren får ta del av exempel på lärares arbete med sociala relationer i övergångar, liksom hur arbetet  med kontinuitet i barns skriftspråkliga utveckling kan bedrivas. Även  fritidshemmet som en kontinuitesskapande arena i barns övergångar diskuteras. Samverkan mellan lärare i de olika verksamheterna och vårdnadshavare är ytterligare ett centralt innehåll som belyses ur flera olika perspektiv. Även annorlunda övergångar, då barn går om förskoleklass eller då barns övergång tar en annan väg än den vanliga, diskuteras.

I läroplanerna, med stöd o skollagen, finns skärpta krav om samverkan i barns övergångar och det åligger verksamheterna att arbeta för en kontinuitet i övergångar. Denna bok kan ses som ett stöd i det arbetet som ligger inom verksamheternas ansvarsområde. Studentlitteratur utgav boken i juli 2017 och boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma förskollärare, grundskollärare, speciallärare och specialpedagoger.  

- I boken ville vi samla vetenskaplig kunskap om vad som främjar positiva pedagogiska övergångar på ett tillgängligt sätt. Syftet med boken är att fånga komplexiteten som finns i barns olika övergångar från förskola, till förskoleklass och till skola. Till exempel tar boken upp hur övergångar från förskola till skola kan se ut för barn med intellektuell funktionsnedsättning. Andra kapitel handlar om lärares arbete med sociala relationer i övergångar och hur man kan skapa kontinuitet i barns skriftspråkliga utveckling, säger Jenny Wilder.

Målgrupp: Boken vänder sig till blivande och redan yrkesverksamma förskollärare, grundskollärare, speciallärare och specialpedagoger. Den bör också läsas  av rektorer, politiker och kommunala skoladministratörer samt andra som ansvarar eller organiserar barns tidiga skolövergångar.