Kvinna med mobil
Foto: Mostphotos

Ny artikel med professor och ställföreträdande prefekt Helena Hemmingsson, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet som medförfattare.

Bakgrund: Personer med kognitiv funktionsnedsättning kan behöva stöd för att utföra aktiviteter i vardagen, stödet kan bestå av påminnelsehjälpmedel. I klinisk verksamhet finns erfarenhet av interventioner som fungerar, men det saknas forskningsresultat som stödjer interventionerna. Därför finns behov av forskning som med lämpliga utfallsmått mäter effekt av interventionen.

Syftet var att i denna pilot randomiserade kontrollerade studien (RCT) undersöka användningen av en intervention med en interaktiv digital kalender med aktiva mobiltelefonpåminnelser (RemindMe) i relation till förändring i utfallsmått och påverkan på aktivitetsutförande(COPM), självständighet(FIM), hälso relaterad livskvalitet(EQ5DVAS)  och psykosocial påverkan av det använda stödet (PIADS) för personer med kognitiv funktionsnedsättning.
Studien var en multicenter-pilot RCT studie [ClinicalTrails.gov, id: NCT04470219]. Deltagarna (15 patienter) rekryterades från tre svenska rehabiliteringskliniker inom primärvården och deltagarna randomiserades till interventions- eller kontrollgrupp. Data insamlades vid baslinjen samt efter två och fyra månader.

Resultatet visade att efter fyra månader hade interventionsgruppen, i jämförelse med kontrollgruppen, signifikant högre skattning av aktivitetsutförande (COPM) (utförande p = 0.006 samt nöjdhet p = 0.006). Signifikant skillnad fanns också i interventionsgruppen, från baslinje till fyra månader (p = 0.017), vad gäller självständighet i kommunikation och sociala/intellektuella förmågor (FIM item n-r). Det fanns inte några signifikanta skillnader inom upplevd hälsorelaterad livskvalitet (EQ-5D-VAS) eller inom den psykosociala påverkan av det använda stödet (PIADS). Men utfallsmåtten var lämpliga för en forskningsstudie med deltagare med kognitiva funktionsnedsättningar, då de mäter variabler som är betydelsefulla för utförandet av vardagsaktiviteter. 

Slutsats/Praktisk tillämpning: Studien indikerar att interventionen med RemindMe är lämplig för personer med kognitiv funktionsnedsättning. Studien visade också att COPM tillsammans med FIM (item n-r) ärlämpliga instrument, eftersom de mäter aspekter av aktivitetsförmåga och självständighet samt erbjuder utfallsmått som mäter effekten av interventionen.

Läs hela artikeln An interactive digital calendar with mobile phone reminders (RemindMe) for people with cognitive impairment: a pilot randomized controlled trial