Foto: Mostphotos

Det kan också påverka värdet av de tidiga insatser som görs för de här barnen i att utveckla sociala och kommunikativa färdigheter.

Instrumentet the Autism Program Environment Rating Scale, APERS, har utvecklats i USA för att bemöta det här. Det används för att skatta kvaliteten av lärmiljö för barn med autism och att från de skattningarna systematiskt arbeta med att utveckla verksamheten. 

Relevant instrument

I sin avhandling undersöker doktorand Hampus Bejnö, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet, möjligheterna att översätta, kulturanpassa, validera och att praktiskt använda APERS i Sverige. 

Experter inom förskola, autism, habilitering och tidiga insatser har fått skatta relevansen av den översatta och modifierade versionen, APERS-P-SE. Och instrumentet anses ha hög relevans också för svenska förskolan. 

Experterna framhåller också att instrumentet är omfattande och ställer höga krav på hur förskolan arbetar med att skapa goda förutsättningar för de här barnen. 

Utvecklad lärmiljö

Förskolor, pedagoger och barn som börjat i mångsidigt program via habiliteringsscentrum deltar också i forskningen. Genom skattning, återkoppling av styrkor och svagheter, fortbildning, handlingsplaner och coachning utvecklade förskolorna sin lärmiljö för barn med autism. 

– Resultaten visar att APERS-P-SE kan användas för att systematiskt utveckla kvaliteten i lärmiljön för de här barnen, säger Hampus Bejnö. Men större studier behövs för att kunna utvärdera om en sådan positiv utveckling också kan länkas samman med hur framgångsrika de mångsidiga programmen blir för de barn som får dem. 

Nyckelfaktorer i förskolan

I en anslutande studie intervjuas personer med koppling till huvudstudien: förskolerektorer, pedagoger, föräldrar och handledare från de mångsidiga programmen. 

Vad tycker de är viktigast för de här barnen, med tanke på läroplanens mål om att alla barn ska ges möjlighet till att utvecklas så långt som möjligt utifrån egna förutsättningar?

– De lyfter fram pedagogernas kompetens, barns inkludering och delaktighet, samarbete, och den omedelbara fysiska lärmiljön som särskilt betydelsefulla, berättar Hampus Bejnö. De flesta av deltagarna beskriver att forskningsprojektet har hjälpt förskolan att utveckla kompetens, skapa förutsättningar för inkludering, att samarbeta och att förbättra den fysiska lärmiljön kring barnen. Coachning på plats i förskolan, med stöd av APERS-P-SE-skattningarna, visar sig viktigt för att stötta pedagoger i att införa evidensbaserade anpassningar och strategier i verksamheterna.

Läs hela avhandlingen "Early intervention and autism: Improving preschool program quality for children with autism spectrum disorder receiving Early Intensive Behavioral Intervention using the Autism Program Environment Rating Scale (APERS)".